Stem op Jaap Graveland!

Onze voorzitter, Jaap Graveland heeft zich kandidaat gesteld voor de Ledenraad van Vogelbescherming. Via facebook zijn al flink wat stemmen binnengekomen. Het zou mooi zijn wanneer hij in de Ledenraad komt. Lidmaatschap van Jaap is erg nuttig voor het netwerk van de NVWK, ideeën en samenwerking.

Vogelbescherming Nederland (VBN) staat in de top drie van actieve landelijke organisaties voor natuurbescherming. VBN is behoorlijk activistisch, voeren voortdurend een goede lobby op basis van deskundigheid, en werken tegelijkertijd veel samen, bijvoorbeeld met Boerennatuur. In het profiel van gezochte kandidaten staat oa ‘versterken van verbinding tussen Vogelbescherming en lokale natuurwerkgroepen’. Kijk, dat past. Thema’s genoeg: werving van actieve vrijwilligers, kennisuitwisseling en communicatie over natuurinclusief renoveren, lokale inzet voor natuurbescherming, herstel van weidevogelpopulaties, energietransitie (windmolens!), vergroening van de tuinen, enz.

Stem hier op Jaap!

Via bovenstaande link vind je ook de motivaties van de kandidaten om zich aan te melden. Stemmen kan tot 15 mei. Dank!

Eerste torenvalken geringd in 2021

De roofvogelwerkgroep van de NVWK is vorig jaar begonnen met de voorbereidingen van een heus torenvalkonderzoek. De aanleiding was dat de torenvalk sinds 2017 door de Stichting Vogelonderzoek Nederland (SOVON) op de rode lijst is geplaatst. Dat betekent dat het slecht gaat met de torenvalk in Nederland. De doelstelling van het onderzoek is dat we, vanaf 2021, gedurende drie jaar inzicht willen krijgen in het aantal broedende torenvalken in de Krimpenerwaard en hun jaarlijkse reproductie succes vast willen stellen.

Erik Kleyheeg ringt een jonge torenvalk, foto: Max Ossevoort

Een van de maatregelen die we daartoe nemen is het ringen van de jonge torenvalken, waardoor we ook de verspreiding van deze geringde vogels kunnen volgen. Ze krijgen daarvoor niet alleen een metalen ring, maar ook  een duidelijk herkenbare en gemakkelijk afleesbare kunststofring. In de Krimpenerwaard hangen 92 torenvalkkasten die wekelijks gemonitord worden om tijdig vast te kunnen stellen wanneer de pullen geringd kunnen worden.

Op 15 juni was het dan zo ver: In een van de kasten waren de jongen groot genoeg om geringd te worden. Dat ringen, zie ook de foto’s, gebeurde door Erik Kleyheeg, een van de ringers van Nebularia, tevens gewaardeerd lid van de NVWK, met assistentie van twee leden van de Roofvogelwerkgroep NVWK.

In de komende weken zullen er nog meerdere jongen voorzien worden van twee ringen. Op maandag 21 juni staat het volgende ringmoment op de kalender, waarbij ook leden van de Jeugdwerkgroep het ringen mogen bekijken.

Foto header: jonge torenvalk met ringen, foto: Max Ossevoort

Melden van gevonden dode vogels en dieren

Heb je een dode vogel of ander wild dier gevonden? Geef deze dan door via het online meldpunt van SOVON.

Het verzamelen van meldingen van dode wilde dieren geeft een indruk van de ‘normale’ patronen van sterfte. In welke periode van het jaar leggen vogels het loodje? Zijn er verschillen tussen de soorten? Wat zijn de doodsoorzaken? Dit zorgt ervoor dat we tijdig opvallende sterfte kunnen signaleren. Een plotseling verhoogde sterfte kan een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. 

Voor meer informatie zie https://portal.sovon.nl/dood

Bron tekst en foto; www.sovon.nl

Oproep; doe mee aan Burgeronderzoek waterkwaliteit

Samen waterkwaliteit onderzoeken

Binnenkort start het onderzoek ‘Vang de Watermonsters’ weer. Dit is een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Iedereen kan meehelpen aan dit onderzoek door in de buurt het doorzicht van het water in sloten, singels en plassen te meten, de aanwezigheid van waterplanten en waterdiertjes te bekijken, enzovoort. Speciaal voor natuurorganisaties, amateurwetenschappers en watergerelateerde verenigingen is er dit jaar de mogelijkheid om een ‘supermeetkit’ aan te vragen. In de superkit zit informatie en materiaal om nitraat/fosfaatmonsters te nemen en om extra onderzoek te doen naar waterplanten en -dieren.

Het landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit start donderdag 10 juni a.s. ‘Vang de watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu waaraan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard deelneemt, samen met nog negen waterschappen. In deze gebieden wil de organisatie natuurlijk graag veel metingen ontvangen, zodat we een beter beeld krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren in Schieland en de Krimpenerwaard.

Leden van de NVWK kunnen de supermeetkit aanvragen via de volgende link; https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/meetkit-aanvragen-aw.

Voor meer informatie zie https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/

Bron tekst Natuur en Milieu, foto: NVWK

Naar meer biodiversiteit in sloten veenweidegebied

De ’natte dooradering’ van het landelijk gebied, met meer dan driehonderdduizend kilometer aan sloten en duizenden poelen, is voor een groot deel in beheer bij agrariërs. Doel van het Agrarisch- en Landschapsbeheer ( ANLb ) is om deze ‘natte dooradering’ meer voor biodiversiteit in te zetten. Kennisnetwerk OBN ontwikkelde voor sloten in het veenweidegebied een dashboard dat toont welke partijen invloed (kunnen) uitoefenen en een stappenplan.

Verder lezen zie: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27706

Tekst en foto: www.naturetoday.com

Op waterdieren jacht op 19 juni a.s. voor jongeren van 12 – 17 jaar

Zaterdag 19 juni is er een excursie voor de jongeren van 12 – 17. Samen met een expert van de waterwerkgroep ga je van alles leren over waterdieren. We verzamelen bij de Lekbongerd in Schoonhoven. Ik trek mijn kaplaarzen aan en jij? Geef je op via het aanmeldformulier op de website of via jeugd@nvwk.nl

Datum: zaterdag 19 juni 2021

Tijd: 9:00 tot 11:00 a 12:00 uur

Locatie: Verzamelen bij Boomgaard De Lekbongerd, Lekdijk West 85 in Schoonhoven. 

Foto header: spinnende watertor door Dirk-Jan Saaltink

Onderzoek WWF: minder wilde dieren gegeten door COVID-19

Overdracht van ziekten van dieren op mensen wordt gezien als het grootste risico voor toekomstige pandemieën, blijkt uit nieuw onderzoek van WWF. Bijna dertig procent van de ondervraagden zegt minder wilde dieren te zijn gaan eten door COVID-19 of daar helemaal mee gestopt zijn. De enquête toont ook aan dat er overweldigend draagvlak bestaat voor maatregelen tegen de grondoorzaken van pandemieën.

Zie hier voor het volledige bericht van WNF.

Grutto’s volgen in de Krimpenerwaard; 5 nieuw geringde grutto’s

Sinds 2020 worden er enkele grutto’s gevolgd met zenders in natuur- en agrarisch gebied in de Krimpenerwaard in opdracht van Provincie Zuid-Holland. In beide studiegebieden is het leefgebied voor grutto’s verbeterd. In polder de Nesse (Stichting Het Zuid-Hollands Landschap) is het waterpeil verhoogd en zijn oevers afgevlakt en in polder Bergambacht en Vlist (Agrarisch Collectief Krimpenerwaard/Weidehof Krimpenerwaard) liggen plasdras- en kruidenrijke percelen in het kader van agrarisch natuurbeheer. De vraag is hoe de grutto’s met hun kuikens deze gebieden gebruiken en of het ze lukt om succesvol jongen groot te brengen.

De gezenderde grutto’s worden gevolgd van achter de computer, maar er wordt ook in het veld gekeken wat ze doen. In 2020 werden vijf paar grutto’s gevolgd, maar zij slaagden er allemaal niet in om hun kuikens groot te brengen. Dat was in lijn met het landelijk beeld dat in 2020 vrijwel nergens jongen groot werden. Twee van de zendergrutto’s (Mariëlle en Jaco) zijn tijdens de zomer overleden. Vermoedelijk werd Mariëlle gepredeerd op het nest en Jaco gepakt door een slechtvalk in de Biesbosch.

De zendergrutto’s in de Nesse (Annemieke, Sietse en Johan) verbleven daar tot het moment van vertrek naar het zuiden. Ze maakten dus geen gebruik van andere voedsel- en rustgebieden voor de trek. Annemieke en Johan overwinterden in West-Afrika en Sietse en Spanje. Eind maart waren ze alle drie weer terug in polder de Nesse.

In mei 2021 werden vijf nieuwe grutto’s uitgerust met een zender. De grutto’s dragen namen van betrokkenen uit de omgeving. Een zesde grutto moet nog een zender krijgen. De Nesse:- Ninouk, vernoemd naar Ninouk Vermeer het voormalige regiohoofd Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap- Nuria, vernoemd naar de overleden dochter van Rense Kragten de regiobeheerder van het Zuid-Hollands Landschap. – Diny, vernoemd naar Diny Buisman die onderzoek doet naar grutto’s in de omgeving. Polder Vlist:- Arjan, vernoemd naar Arjan Mulder, de bedrijfsopvolger waar deze grutto is gezenderd. – Limosa, naam gegeven door familie de Jong waar deze grutto is gezenderd.Op dit moment komen de nesten bijna uit of lopen de grutto’s rond met hun kuikens.

Ben je benieuwd hoe het dit jaar met “onze” grutto’s zal gaan? Volg ze dan via Facebook of via het Global Flyway Network.

Foto header; Grutto Arjan, doorSijmen Hendriks

Jaap Graveland gekozen in de Ledenraad van Vogelbescherming

De Ledenraad is het hoogste orgaan van Vogelbescherming Nederland (VBN) en net als onze Algemene ledenvergadering controleert de Raad het Bestuur van de Vereniging Vogelbescherming en de Raad van Toezicht, met specialisten op het gebied van bijvoorbeeld financiën, werving en organisatie. Bestuur en Raad van Toezicht zitten dichter op de werkorganisatie van Vogelbescherming, het kantoor en de medewerkers.

De Ledenraad, Bestuur en Raad van Toezicht en natuurlijk de medewerkers zelf van Vogelbescherming vormen een mooi netwerk van kennis en relaties die nuttig zijn voor de NVWK. Omgekeerd zijn verenigingen als de NVWK een onmisbare basis voor het beschermingswerk van VBN. Wij vormen als het ware de ogen en oren van VBN en hebben ook praktische ideeën die VBN kan gebruiken. De NVWK werkt al samen met VBN op de onderwerpen weidevogelbescherming, natuurinclusief  renoveren, vergroening van de tuinen en erven en de regionale energietransitie, maar die samenwerking kan nog beter. Ook vraagt de NVWK soms juridisch advies.

Onze voorzitter is erg blij met z’n verkiezing en dankt de mensen die op hem gestemd hebben. Door het  lidmaatschap van de Ledenraad wil Jaap de contacten nog verbeteren, de kennis van VBN rond het werven en vasthouden van met name jeugd en jongeren, en van samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties versterken. VBN zocht juist mensen voor de Ledenraad uit organisaties die bezig zijn met het werven van jeugd en die VBN kunnen helpen de samenwerking met lokale natuurwerkgroepen te verbeteren. Dus het is een mooie match.

Op 3 juni wordt Jaap geïnstalleerd. Daarmee komt het aantal NVWK-leden in de Ledenraad op twee! Want drie jaar geleden werd Katrien Prak al in de Ledenraad gekozen. Katrien is actief in de ontwikkeling van de markt voor streekproducten en is als eigenaresse van de Rode Bessentuin ook zelf een producent ervan. De verkoop van streekproducten kan bijdragen aan een verduurzaming van de landbouw en is dus ook voor bescherming van ‘boerenlandvogels’ van belang.

Informatie over de Ledenraad vindt je hier: https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/organisatie/vereniging/ledenraad

Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen – Veenlandschappen

Op donderdag 27 mei organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een digitale lezing over de historische ecologie van de Nederlandse landschappen met de nadruk op de veenlandschappen.

Dit is de vierde in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Informatie en aanmelden

Tot ver in de middeleeuwen bestond meer dan de helft van ons land uit veenmoerassen. Die moerassen kenden destijds een uitzonderlijk grote ecologische en landschappelijke variatie: van de uitgestrekte open hoogvenen, via beekdalen met broekbossen en zeggenveenmoerassen tot bijzondere kalkmoerassen en uitgestrekte laagveenmoerassen achter de kust. Die variatie hing vooral af van de lokale en regionale hydrologie.

Vanaf de middeleeuwen beschikten mensen over de technieken om deze veenmoerassen op grote schaal te gaan ontginnen en om te zetten in een gevarieerd cultuurlandschap van veenakkers, veenweiden en hooilanden (waaronder ook talrijke blauwgraslanden). Daarbij ontvouwde zich zo mogelijk nog een grotere landschapsecologische variatie vanwege de talrijke gradiënten van natuurlijk, extensief en intensief gebruikt veenland, wat leidde tot een ongekende rijkdom aan flora en fauna.

De intensivering van de landbouw heeft na de Tweede Wereldoorlog veel van deze ecologische rijkdom vernietigd. De vraag tijdens het seminar van 27 mei is hoe historisch-ecologische detailkennis van veenmoerassen en veenweidegebied tot een dieper inzicht kan leiden van deze bijzondere ecosystemen en welke mogelijkheden er komende decennia zijn voor ecologisch en cultuurlandschappelijk herstel. Drie gerenommeerde veendeskundigen delen hun kennis met ons als toehoorders en gaan in debat over de relevantie van deze kennis voor de toekomstige praktijk.

Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomst heeft online plaatsgevonden. Gelukkig hebben we de beelden nog…
https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210527_1

Tekst: www.cultureelerfgoed.nl, foto: NVWK