Bestuur en organisatie

De hoofdtaak van het bestuur van de NVWK is besturen, dat wil zeggen richting geven, afstemmen intern en extern, stimuleren en zo nodig afremmen, zorgen voor een goed klimaat binnen de vereniging. Daarvoor zetten zich in: bestuursleden die de activiteiten van de diverse werkgroepen coördineren, de coördinator voor PR en communicatie, een algemeen bestuurslid en de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De voorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen tevens het dagelijks bestuur. Het bestuursjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar daarop. Het bestuur komt in principe negen maal per jaar bijeen om te overleggen over actuele zaken.

Diverse bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het aansturen van werkgroepen. 

De Algemene ledenvergadering (ALV) wordt in principe georganiseerd in de maand maart en is bedoeld om het bestuur verantwoording te laten afleggen aan de leden over het gevoerde beleid tijdens het aflopende bestuursjaar, het houden van bestuursverkiezingen indien er aftredende bestuursleden zijn en het kunnen aangaan van de discussie tussen leden en bestuur. Na de pauze wordt er een informatieve presentatie georganiseerd.