Boerenzwaluw

De boerenzwaluw in Nederland gaat al jaren in aantal achteruit. Voor de achteruitgang worden diverse oorzaken genoemd.

De donkere boerenschuren of stallen waarin deze zwaluwen bij voorkeur nestelen verdwijnen uit het landschap en worden vervangen door moderne doorloopstallen, die bovendien ’s avonds niet meer toegankelijk zijn voor de zwaluwen. Ook open mesthopen, broeiplaatsen voor insecten, zie je steeds minder omdat boerenerven steeds ‘netter’ en vaker verhard worden. Daarom ook is het in de Krimpenerwaard voor deze zomergasten moeilijker om aan goede modder en klei te komen, de metselspecie die nodig is om een nest van te bouwen. In plaats daarvan wordt steeds vaker veen gebruikt dat echter snel uitdroogt en losraakt van de balk of muur waaraan het is bevestigt met alle desastreuze gevolgen van dien.

In een poging de achteruitgang te stoppen is eind 2012 besloten om in de Krimpenerwaard een project op te starten met als doel locaties voor de boerenzwaluw geschikt(er) te maken door betere nestmogelijkheden aan te bieden. Dit project werd afgelopen winter uitgevoerd door vrijwilligers van de NVWK in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Weidehof en gefinancierd door het Streekfonds Krimpenerwaard.

Leden van de ANV Weidehof gaven zich op om op hun boerderij verbeteringen te laten aanbrengen en zich te laten adviseren hoe zij zelf nog konden bijdragen. Met het door het Streekfonds ter beschikking gestelde budget (€ 3000,00) kon door de projectgroep van de NVWK materiaal, o.a. in de vorm van kunstbroedkommetjes (zie foto), worden aangekocht dat inmiddels met behulp van vrijwilligers van de NVWK is aangebracht. Aan deze actie is in de lokale media ruim aandacht geschonken.

Het onderzoek 2014

Deze zomer willen we enerzijds gaan monitoren of er door de boerenzwaluwen gebruik gemaakt wordt van de aangebrachte verbeteringen om daaruit lering te kunnen trekken en wat het broedsucces is. Anderzijds willen we gaan inventariseren wat de aantallen broedende boerenzwaluwen zijn in onze Krimpenerwaard, zodat we een beeld krijgen van de stand van zaken met betrekking tot deze zwaluwsoort.

Voor dat onderzoek hebben we echter uw hulp nodig!!! Wij willen u vragen mee te werken aan het onderzoek door de benodigde gegevens aan te leveren. U kunt zeer eenvoudig meehelpen door bij u in de buurt te kijken op welke plekken boerenzwaluwen broeden (en waar niet). Om voor u het rapporteren gemakkelijker te maken hebben we een digitaal formulier ontwikkeld. De daarop gevraagde gegevens zijn: welke straat u gemonitord heeft(huisnummers van–tot), adres van de locatie waar u boerenzwaluwen in en uit ziet vliegen, aantallen boerenzwaluwen cq bezette nesten en het type onderkomen, maar ook de adressen waar u geen boerenzwaluwen ziet/aantreft. Dit laatste om als locatie bij eventuele verbetermaatregelen te kunnen opnemen.

Wij zouden deze gegevens graag gerapporteerd willen hebben in een periode die loopt van de laatste week van april tot en met de tweede week van mei. Met de door u aangeleverde gegevens kunnen we dan de totaal aantallen en concentraties van boerenzwaluwen vaststellen, op basis waarvan we kunnen bezien op welke gebieden we ons gaan concentreren voor het aanbrengen van verdere verbeteringen.

De boerenzwaluwen rekenen op uw hulp!

Geplaatst op 12 april 2014