eikvaren Stef van Walsum

De plantenafdeling van Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard houdt zich al vele jaren bezig met het onderzoek naar de voorkomende plantensoorten in onze waard. Om de botanische kwaliteiten van de grond te testen zijn er zo'n vijftien jaar geleden enkele moerasjes en een paar stukjes fietspadberm in verschralingsbeheer genomen en worden de ontwikkelingen hiervan op de voet gevolgd. Verrassende soorten die zich hier inmiddels hebben gevestigd zijn o.a. ronde zonnedauw, brede orchis en rietorchis, gevlekte rietorchis, kleine valeriaan, waterviolier en koningsvaren.

Tot de werkzaamheden behoort ook het afruimen van maaisel en het trekken van ongewenste boomopslag. Versterking van de menskracht bij deze activiteit is dringend gewenst!

Omdat het beheer bepalend is voor de diversiteit, en zelfs voor een aantal planten het laatste redmiddel in hun voortbestaan binnen onze regio, vindt er met regelmaat overleg plaats met de hiervoor verantwoordelijke instanties.

Om voldoende slagvaardig aan de gang te kunnen blijven worden de leden in de gelegenheid gesteld om hun kennis van wilde planten uit te breiden in georganiseerde cursussen, excursies en gezamenlijke inventarisaties.

Een aparte werkgroep verricht onderhoud aan het landschap. Bij diverse instanties knot en zaagt men in herfst en winter. De groep werkt met uitstekend materiaal.

Foto header: eikvaren door Stef van Walsum