Teken de petitie van ZHL voor meer natuur

Er is meer natuur nodig in Zuid-Holland

De laatste jaren zien we de druk op de natuur steeds groter worden. Groen wordt opgeofferd voor meer infrastructuur, de stikstofuitstoot is ongekend hoog en door corona is het nog drukker in de natuurgebieden. Met de insecten en weidevogels gaat het slechter dan ooit. Hoog tijd voor verandering:

  • Van alle provincies heeft Zuid-Holland het minste groen per inwoner
  • Het landschap van Zuid-Holland wordt het laagst gewaardeerd
  • De zorgen rond natuur en landschap zijn in onze provincie het grootst

De oplossing ligt niet in het afsluiten van gebieden voor bezoekers, maar juist in het creëren van meer natuur. Door gebieden met elkaar te verbinden, zodat vogels, planten en dieren zich kunnen verspreiden. En met voldoende ruimte voor mensen om te ontspannen en actief te bewegen in de gezonde buitenlucht.

Hup, de schouders eronder

In Zuid-Holland is er maar 8% beschermde natuur (ter vergelijking: Utrecht heeft ruim 20%). In het Natuurpact is afgesproken dat dit in 2027 is uitgebreid naar 9%. Dit betekent dat er nog 3.300 hectare bij moet, een gebied zo groot als de Amsterdamse Waterleidingduinen. Maar de groei stagneert. Daarom roepen we de provincie Zuid-Holland op om alles in het werk te stellen om de gestelde doelstelling te halen. En daarna door te pakken naar minimaal 10% beschermde natuur. Het kan en moet ambitieuzer!

Een gezonde en groene omgeving. Daar teken je toch voor?

Om deze oproep kracht bij te zetten, hebben we jouw hulp als Zuid-Hollander nodig. Laten we 3,7 miljoen paar schouders zetten onder een duurzame aanpak voor een gezondere provincie, met meer groen. Voor alle soorten die hier leven, ons eigen welzijn en dat van nieuwe generaties.

Steun onze oproep voor meer natuur in Zuid-Holland. En geef ‘m door.

Heempad Journaal 49

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en Natuurtuin De Veenmol. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard. In het Heempad journaal beschrijft Hans zijn waarnemingen in de natuur en weet bijzondere dingen te vinden om over te schrijven.

Stem op Jaap Graveland!

Onze voorzitter, Jaap Graveland heeft zich kandidaat gesteld voor de Ledenraad van Vogelbescherming. Via facebook zijn al flink wat stemmen binnengekomen. Het zou mooi zijn wanneer hij in de Ledenraad komt. Lidmaatschap van Jaap is erg nuttig voor het netwerk van de NVWK, ideeën en samenwerking.

Vogelbescherming Nederland (VBN) staat in de top drie van actieve landelijke organisaties voor natuurbescherming. VBN is behoorlijk activistisch, voeren voortdurend een goede lobby op basis van deskundigheid, en werken tegelijkertijd veel samen, bijvoorbeeld met Boerennatuur. In het profiel van gezochte kandidaten staat oa ‘versterken van verbinding tussen Vogelbescherming en lokale natuurwerkgroepen’. Kijk, dat past. Thema’s genoeg: werving van actieve vrijwilligers, kennisuitwisseling en communicatie over natuurinclusief renoveren, lokale inzet voor natuurbescherming, herstel van weidevogelpopulaties, energietransitie (windmolens!), vergroening van de tuinen, enz.

Stem hier op Jaap!

Via bovenstaande link vind je ook de motivaties van de kandidaten om zich aan te melden. Stemmen kan tot 15 mei. Dank!

Voor het behoud van het bos bij het Balkengat/IHC-bos

Afgelopen week heeft de NVWK een brief naar de gemeente gestuurd waarin de NVWK aandringt op behoud van het bos bijhet Balkengat. Hier volgt de samenvatting.

Behoud een verborgen parel: het buitendijkse “bos Balkengat” op het IHC-terrein

Bij Krimpen aan de Lek ligt buitendijks een bijzonder bosje van 5 ha. In ruim twintig jaar is een voor de gemeente uniek oerbos ontstaan met aan de randen wat getijmoeras. Het is ook een speelbos voor kinderen.

Komende tijd beslist de gemeente over het voortbestaan van het bosje. De NVWK wil graag de waarde van dit bosje voor natuur, recreatie, educatie/jeugd en economie onder uw aandacht brengen. In de hoop dat de constructieve houding die de gemeente tot nu toe heeft ingenomen een vervolg krijgt en zal leiden tot behoud van het bos. Momenteel inventariseren NVWK-leden de broedvogelbevolking, in de loop van het voorjaar zal ook de flora en vleermuispopulatie worden geïnventariseerd. Tot slot kunnen we de economische waarde berekenen doordat we geld hebben gekregen om I-Tree software voor dit doel in te zetten, als resultaat van een prijsvraag. We zullen de resultaten aan u ter beschikking stellen.

Behoud van het bosje past goed in het voornemen van de gemeente om het bomenbestand te doen groeien. Omringende gemeenten ontwikkelen tiny forests voor biodiversiteit, recreatie en educatie. Met behoud van dit bosje realiseert de gemeente al zijn eerste tiny forest.”

Foto header; IHC-bos door Jaap Graveland

Steun het Aanvalsplan Grutto

De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in ons land. De weidevogelstand in Nederland gaat echter zó hard achteruit dat we koersen op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Om de weidevogels te redden moet dit kabinet stevige maatregelen nemen, voor het te laat is!

Oproep aan de nieuwe regering: neem het Aanvalsplan Grutto op in het regeerakkoord en red de weidevogels!

  • Zorg voor minimaal 30 gebieden van 1000 hectare waar weidevogels optimaal worden beschermd.
  • Garandeer de boeren in deze gebieden een goed inkomen.

Deze oproep wordt gesteund door: Vogelbescherming Nederland, Landschappen Nederland, Natuur- en Mileufederaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Wereld Natuurfonds, Kening.

Het Aanvalsplan Grutto in een notendop

  • Dertig gebieden van 1000 hectare waar boeren en natuurbeheerders zich maximaal inzetten voor weidevogels
  • Open weidegebieden met een hoog waterpeil en bloemrijk grasland waar laat in het jaar wordt gemaaid
  • Boeren krijgen een goed inkomen door onder andere langdurige overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer en extra geld voor de melk
  • Kosten voor de overheid 35 miljoen per jaar: voor maar 2 euro per Nederlander per jaar redden we de grutto!

Steun het aanvalsplan door hier te tekenen.

Het wandelevenement voor de Krimpenerwaard!

Wat is er leuker dan samen met je gezin, vrienden, kennissen en club- of klasgenoten wandelend de Krimpenerwaard te verkennen?! Dat kan met ‘Op Stap in de Streek’. StreekFonds Krimpenerwaard en Wandelsportvereniging Op Stap laten je tussen 15 mei en 19 juni genieten van mooie wandelroutes in de Krimpenerwaard.
Je hebt de keuze uit negen routes van ongeveer 5 kilometer en negen routes van ongeveer 10 kilometer. Je vindt ze vanaf 1 mei compleet met startpunten en routebeschrijvingen op de websites: www.streekfondskrimpenerwaard.nl/opstapindestreek en www.wsvopstap.nl
 
Hoe het werkt:
– Je haalt je deelnamekaart op bij één van de voorverkooppunten*  en betaalt zoveel mogelijk per pin (Donateurs van het StreekFonds en leden van Op Stap krijgen de deelnamekaart gratis) Je krijgt dan gelijk een handige rugtas voor onderweg!
– Je loopt minimaal vier routes naar keuze in de periode 15 mei -19 juni
– Tijdens je wandeltocht kom je een vlinder met nummer tegen. Dat nummer noteer je op je deelnemerskaart
– Je hebt zelf de keuze wanneer je welke routes loopt
– Na afloop van minimaal 4 routes lever je je ingevulde kaart in bij jouw verkooppunt, je krijgt dan een leuke verrassing!

Meedoen aan ‘Op Stap in de Streek’ kost € 5 per persoon.

Donateurs van het StreekFonds en leden van Op Stap (op vertoon van hun KwBN pas) krijgen de deelnamekaart gratis. 

Het Streekfonds Krimpenerwaard ondersteunt groene initiatieven met subsidies. De NVWK heeft diverse acties kunnen uitvoeren dankzij de steun van het Streekfonds.

Grutto met kleurringen gezien in Doove Gat Haastrecht

Grutto WfR-BWm

In de vroege ochtend van 18 april j.l. loop ik, Dirk-Jan Saaltink, een rondje Doove Gat nabij Haastrecht. Het is vroeg en nog erg mistig. Er is weinig te zien, maar gelukkig wel veel te horen. De snor, rietzanger en blauwborst proberen boven het gekrijs en geschreeuw van kokmeeuwen en grauwe ganzen uit te komen. Als ik halverwege de ronde ben, op het stukje fietspad tussen de Vlist en het Doove Gat, kom ik een grutto met kleurringen tegen. Twee dagen eerder had ik de vogel ook al gezien. Omdat de vogel op het fietspad bleef staan roepen kon ik van afstand foto’s maken via de telescoop. Ik meende aan de rechter poot een gele vlag en een rode ring te zien en aan de rechter poot een groene, gele en een metalen ring.

Meer lezen klik dan op onderstaande link

Foto en tekst: Dirk-Jan Saaltink

Wilde bij heeft het moeilijk, zaai vooral inheemse planten

Paardenbloemen zijn de eerste bloemen in het jaar waar bijen op af komen. Ze zijn ook prachtig van kleur, dus laat die lekker staan.’ Dat advies geeft Marjolein de Jong van Imkerij Stadsgoud in Groningen op deze Nationale Zaaidag voor Bijen.

Vooral de wilde bijen zijn afhankelijk van bloemen, legt De Jong uit. ‘Honingbijen leven samen en redden zich vaak wel. Maar wilde bijen zijn solitair en dus echt afhankelijk van voedsel dat ze kunnen vinden.’

De wilde bij heeft het moeilijk, omdat het landschap in Nederland steeds monotoner wordt. ‘We hebben grote graslanden of stukken akkerbouwgrond met één gewas. Daar is weinig voedselvariatie. Bijen houden van kleine stukken grond met veel variatie. Zie onderstaande link voor meer informatie.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/810953/Wilde-bij-heeft-het-moeilijk-Zaai-vooral-inheemse-planten

Bron tekst RTV Noord, foto NVWK

Prijs TFI en onderzoek i-tree in IHC Bos

De waarde van bomen voor o.a. klimaatvraagstukken in €uro’s

Recent heeft de NVWK een prijs gekregen voor onze groene inspanningen uit een onverwachte hoek. Lisette van Soest, inmiddels werkzaam bij de gemeente Dordrecht op de afdeling ‘Ruimtelijke kwaliteit, team groen en spelen’, heeft ons aangemeld voor het winnen van een prijs bij het bedrijf TFI (=Tree Fertilizer Injector) Vitaler Groen, waarmee zij vanuit haar functie samenwerkt. TFI Vitaler Groen is gespecialiseerd in het verbeteren van de groeiplaats rond bomen in de bebouwde kom, en het opheffen van verdichting door bestrating en verkeer. Het duurzame effect van een behandeling blijft 7 tot 10 jaar: het wortelstelsel kan zich beter ontwikkelen en bomen zijn gezonder.

Een andere groene partner van de gemeente Dordrecht is IDVerde. Dit innovatieve bedrijf werkt o.a. met het software programma i-Tree Eco. Lisette dacht mee over bestemming van de prijs ad € 675,- en kwam met de suggestie om het IHC-bos bij Krimpen aan de Lek te inventariseren en de waarde van de bomen te laten berekenen volgens de nieuwste software van i-Tree Eco. In het februarinummer beschrijft Jaap Graveland het bos als een ‘verborgen parel’ (pag. 16). IHC wil het bos verkopen, er zijn plannen voor dure buitendijkse woningbouw. Het NVWK-bestuur werd verrast door Lisettes opzienbarende voorstel, en ziet het als een pilot om voor mogelijke andere toepassingen ervaring op te doen. 

Wat doet i-Tree?

i-Tree Eco heeft in samenwerking met een platform van Nederlandse bomenspecialisten de van oorsprong Amerikaanse software omgezet naar Nederlandse omstandigheden. Begin 2019 kwam dit programma beschikbaar nadat er pilots zijn geweest in 14 gemeenten om het te testen, waaronder Dordrecht. De resultaten zijn de vinden in de publicatie ‘De Baten van Bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland’. Of bekijk dit grappige en informatieve filmpje; https://www.youtube.com/watch?v=N1jE5xfzhNA.

i-Tree maakt de baten van bomen inzichtelijk op het gebied van hemelwaterregulering, afvang fijn stoffen, schaduwwerking, energiebesparing, CO2 reductie en noem maar op. Bovendien zijn mensen geestelijk en lichamelijk gezonder in een omgeving waar bomen staan en groeien kinderen evenwichtiger op als ze in een groene omgeving buiten kunnen spelen.

De waarde van bomen in onze maatschappij wordt nu vooral bepaald door wat het hout waard is als biomassa, of in het beste geval als bouwmateriaal – dus als de bomen dood zijn. Tot die tijd worden bomen economisch vooral gezien  als onrendabele kostenpost: aankoop, aanplant, onderhoud, enz. Terwijl bomen zoveel meer voor ons doen en ons enorme maatschappelijke kosten besparen. Waarom is het op wereldschaal zo’n drama dat er in Brazilië het Amazone oerwoud in snel tempo verdwijnt om plaats te maken voor een monocultuur van palmolie- of andere plantages – of soms alleen voor de houtopbrengst? Omdat die enorme woudreuzen grote hoeveelheden lucht zuiveren van fijnstof, vruchtbare bodem vasthouden, water opnemen en weer verdampen aan de lucht zodat elders regen valt, CO2 omzetten in zuurstof, een enorme rijkdom aan biodiversiteit huisvesten en grondstoffen voor medicijnen produceren.

i-Tree  introduceert een nieuwe manier van rekenen die veel verder gaat dan de bestaande systemen voor het taxeren van bomen en het bepalen van de waarde van groen. I-Tree heeft vooral ervaring opgedaan met bomen in de bebouwde kom en wil graag de uitdaging van het berekenen van de waarde van zo’n verwilderd boscomplex als het IHC-bos aangaan.

Wat gaan wij doen?

We maken er een leuke NVWK-dag van. Met leden die dit een aantrekkelijke klus lijkt, gaan we een dagdeel bomen opmeten volgens de aanwijzingen en meetapparatuur van i-Tree. De berekeningen gaan uit van gegevens zoals de afmetingen van de kruin, de soort boom, de levensverwachting, de stamlengte en -dikte, enzovoorts. We gaan een paar representatieve plots van zo’n 10 x 10 m uitzetten en die gegevens daarna extrapoleren. De markante bomen meten we apart op en tekenen we in. Over de exacte werkwijze volgt nog een onderhoud met i-Tree, want de gegevens moeten zo compleet en nauwkeurig mogelijk worden aangeleverd. i-Tree laat hier vervolgens het softwareprogramma op los en daaruit volgt dan in euro’s wat het natuurlijk kapitaal van het bos waard is.

Doe je mee?

Wie het IHC-bos een warm hart toedraagt kan meehelpen met plots uitzetten, bomen inventariseren (welke boomkenner doet mee?), opmeten en tellen. De RIVM-maatregelen gelden helaas nog steeds, dus met tientallen tegelijk kunnen we het bos niet in, maar dat is hiervoor ook niet nodig. Een exacte datum hebben we afhankelijk van het gesprek met i-Tree nog niet geprikt, maar stuur gerust vast een mail naar .j.colijn@gmail.com of bel me als je meer informatie wilt.

Het bos wordt al geïnventariseerd op vogels door vier NVWK-leden die er BMP-tellingen doen en we houden nog een inventarisatie van andere planten dan de bomen. Het i-Tree rapport samen met deze inventarisaties levert een veel completer beeld op van wat het bos betekent en waard is voor de kern Krimpen aan de Lek en voor de Krimpenerwaard. En dan hebben we aan de waarden als recreatiegebied en als speelplek voor kinderen nog niet eens een kaartje gehangen, de insecten zijn nog niet geteld, de zoogdieren (denk ook aan vleermuizen!) niet geïnventariseerd. Wie nu denkt: dát is nou net iets voor mij!, voel je dan vooral welkom!

Tekst :Joke Colijn Foto: Lisette van Soest

Raapzaad symbool voor slecht bermbeheer

Een van de meest opvallende planten in april is Raapzaad. Goudgeel kleuren de bermen, akkers en waterkanten waar deze kruisbloemige in groeit en bloeit. Raapzaad wordt door insecten hogelijk gewaardeerd. Toch is de aanwezigheid van de plant meestal geen goed teken. Raapzaad groeit vooral in soortenarme, geklepelde bermen. Na de bloei van Raapzaad valt hier voor insecten weinig meer te halen.

Zie hier voor het volledige bericht.

Bron tekst en foto: www.naturetoday.com