Natuurmonumenten waarschuwt: watercrisis lijkt onvermijdelijk

Nederland stevent af op een impasse vergelijkbaar met de stikstofcrisis. Dit blijkt uit onderzoek van Natuurmonumenten, uitgevoerd door Witteveen+Bos, FloLegal en TwynstraGudde. ‘We moeten nú alles op alles zetten om Europese waterdoelen te halen.’

Over vijf jaar moet het oppervlakte- en grondwater in Nederland van goede kwaliteit en kwantiteit zijn. Nog niet één procent van onze oppervlaktewateren voldoet aan alle eisen die Europa stelt. De waterkwaliteit verslechtert zelfs en (grond)waterstanden zijn structureel te laag. Plannen om de wateren te verbeteren zijn er, maar deze zijn te weinig concreet. Natuurmonumenten waarschuwt: als we nu geen politieke daadkracht tonen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor natuur én economie.

Voldoende schoon water is de basis is voor ons hele land; voor onze natuur, voor drinkwater, de landbouw en ook voor de industrie. Volgens internationale afspraken vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn. Een uiterste deadline, nadat eerder al twee keer uitstel was verleend.

Nederland onderaan in Europa op waterkwaliteit

Uit de analyse van Witteveen+Bos (juni 2022) op de stroomgebiedbeheerplannen van overheden blijkt wederom dat het water in Nederland te vervuild is. Sterker nog, in de afgelopen jaren is de chemische kwaliteit op veel plekken verslechterd. Nederland bungelt zelfs onderaan de Europese lijsten als het gaat om waterkwaliteit, door vervuiling van onder andere mest, pesticiden, lozingen en andere verontreinigingen. Ook is er niet voldoende water beschikbaar: grondwaterstanden zijn nu al te laag en dalen. Dat is niet alleen zorgwekkend voor de natuur, maar tevens in strijd met Europese verplichtingen die stellen dat er geen verslechtering is toegestaan.

Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten: “Er is sinds de vorige eeuw veel gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. En we hebben zeker vooruitgang geboekt: de terugkeer van de otter in de Nieuwkoopse Plassen en het Naardermeer is daar een mooi bewijs van. Toch slagen we er maar niet in om onze watersystemen gezond te krijgen, zodat de natuur kan herstellen. Op sommige plekken neemt de vervuiling zelfs weer toe. Over het geheel genomen neemt de biodiversiteit af, verschraalt de natuur. Deze negatieve trend in onze waterrijke natuur is geen voldongen feit en is ook niet onomkeerbaar, maar vraagt wel om een versnelde uitvoering van maatregelen.”

Gevolgen voor de natuur

De impact op de natuur is groot volgens Wiebe Borren, hydroloog bij Natuurmonumenten: “Veel waterdieren en -planten dreigen te verdwijnen uit onze beken, sloten, plassen en rivieren. Zo komt op veel plekken in het Vechtplassengebied geen krabbenscheer meer voor en lukt het al decennialang niet om icoonsoort de zalm terug te laten keren in de Rijn. Waar eens helder water vol waterleven aanwezig was, resten nu nog troebele wateren waar licht moeilijk in doordringt, en waar vrijwel geen leven meer in voorkomt. Waar grondwaterstanden gedaald zijn, staat de natuur zo onder druk dat een droge zomer extra hard aankomt. Kwetsbare soorten zoals de kamsalamander, rivierrombout en de groene glazenmaker zullen verdere verslechtering niet overleven. Datzelfde geldt voor kwetsbare habitats, zoals het oer-Hollandse trilveen.”

Wat als we de afgesproken doelen niet op tijd halen?

De Kaderrichtlijn Water is niet vrijblijvend, maar verankerd in Nationale wetgeving en heeft een resultaatsverplichting. Als onze wateren in 2027 niet voldoen aan alle vastgestelde KRW-doelen en de daarvoor benodigde maatregelen niet tijdig  zijn genomen, kan Nederland in gebreke gesteld worden. De Europese Commissie kan dwangmaatregelen of forse boetes opleggen.

Ook kunnen, net als bij de stikstofcrisis, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de knel komen. Zowel via het publieksrecht als via het privaatrecht kunnen rechtszaken worden aangespannen. Volgens de analyse van Witteveen+Bos kan dit de komende jaren al gaan spelen met de invoering van de Omgevingswet. Het risico bestaat dat vergunningen niet verleend of vernietigd worden, als deze schadelijk zijn met het oog op de KRW-doelen. Zelfs onherroepelijke vergunningen zijn volgens de onderzoekers niet onaantastbaar. Dit kan betekenen dat het land (deels) ‘op slot’ gaat.

Aanbevelingen

Hoewel er al vele stappen worden gezet, is het niet voldoende. Met het huidige beleid en uitvoering zullen doelen voor zowel waterkwaliteit als -kwantiteit niet gehaald worden. Dit komt volgens de onderzoekers ook door een gebrek aan landelijke regie en een versnippering van verantwoordelijkheden tussen overheden. Natuurmonumenten doet daarom een appel op minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om de regie in handen te nemen.

Het is twee voor twaalf: tijd om politieke daadkracht te tonen. We moeten bereid zijn om echt in te grijpen en lastige keuzes te maken. Er zijn rigoureuze, strengere maatregelen nodig om de KRW-doelen te halen. Denk aan strenger mest- en pesticidenbeleid met verplichtende maatregelen die leiden tot schoner water. Vermindering van lozingen. Strengere regels voor grondwatergebruik. En een verbetering van de monitoring, zodat de effectiviteit van maatregelen tijdig vastgesteld en bijgestuurd kan worden.

Overheden hebben nog vijf jaar om het tij te keren. Een grote uitdaging. Aangekondigd nieuw beleid uit het Regeerakkoord (zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied) biedt weliswaar kansen voor het zetten van flinke stappen, maar is nog weinig concreet. Een snelle en vooral effectieve invulling én uitvoering zijn cruciaal. Daarnaast is het belangrijk om integraal naar oplossingen te kijken. Verbind waterkwaliteits- en kwantiteitsopgaven met de eisen van onder meer Natura 2000 gebieden. Denk ook aan het koppelen van kansen met natuur als bondgenoot. Dit kan bijvoorbeeld met klimaatbuffers en integrale overgangszones met heldere doelen voor waterkwaliteit en kwantiteit. Beleid moet erop ingericht worden om hier de juiste tools voor te bieden.

Lees hier het complete rapport van Witteveen+Bos en bekijk hier de infographic.

Bron: https://www.natuurmonumenten.nl/ door Shanti Haas

Foto header; hoornblad door Dirk Jan Saaltink

Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Op 10 juni presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. De stikstofuitstoot moet in 131 gebieden in Nederland met 70 procent omlaag, kopt de NOS. “Het eerlijke verhaal is dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming”, aldus de minister.

Natuurorganisaties LandschappenNL, Wereldnatuurfonds, de Natuur en Milieufederaties, SoortenNL en Vogelbescherming Nederland steunen de minister en roepen op nu snel werk te maken van de uitvoering van haar plannen. Floris van Hest, Vogelbescherming Nederland: “De nu gemaakte keuzes zijn pijnlijk, maar noodzakelijk om natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden.”

Structurele oplossing

Herstel van de natuur kan niet langer wachten. Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing. Ook boeren hebben die duidelijkheid nodig voor het maken van houdbare toekomstplannen. De natuurorganisaties zijn ervan overtuigd dat het kán: herstel van onze bedreigde natuur, een natuurvriendelijke landbouw en een gezonde leefomgeving. Met deze maatregelen kunnen de betrokken partijen – provincies, landbouwsector en natuurorganisaties – aan de slag om gezamenlijk gebiedsplannen te gaan maken.

Lokale oplossingen

“Wij zijn blij met de duidelijkheid die de minister op dit dossier geeft”, Laat Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties weten. “Het zal ons helpen om lokaal tot goede oplossingen te komen voor een duurzame natuurinclusieve landbouw en een gezonde natuur.”

Wil je weten wat we doen bij jou in de buurt, bezoek dan de website van de Natuur en Milieufederatie in jouw provincie.

Bron; https://www.natuurenmilieufederaties.nl. Foto header; Max Ossevoort

Online symposium ‘De huiskat als invasieve exoot’

Op vrijdag 17 juni van 14.00 tot 17.00 uur organiseert ‘Stichting platform Stop invasieve exoten’ een online symposium met als titel ‘De huiskat als invasieve exoot’.  Het symposium is tevens de start van de zevende Week van de Invasieve Exoten. Voor nadere informatie hierover zie www.wvdie.nl.

Waarom de Week van de Invasieve Exoten?

Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. Door zich daar te vestigen en te verspreiden kunnen ze schade veroorzaken.
In Nederland komen vele honderden invasieve exoten voor. Denk bijvoorbeeld aan de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet en de tijgermug. Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn: voor de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid of de economie. Het is daarom belangrijk om de introductie zoveel mogelijk te voorkomen, de aanwezigheid van soorten te monitoren en waar nodig maatregelen te nemen om ze te verwijderen. Hierbij is verhoging van bewustwording en draagvlak, het delen van kennis en actieve participatie van groot belang. Daarom vinden tijdens de Week van de Invasieve Exoten diverse activiteiten door het hele land plaats rond het thema van deze week.

Tijdens het symposium over de huiskat zullen aan de orde komen;

– de effecten die loslopende katten hebben op de natuur in Nederland,

– de (inter)nationale regelgeving die van toepassing is,

– het nieuwe, baanbrekende standpunt van de Vogelbescherming over loslopende katten,

– de juridische procedure die rond loslopende katten gestart is tegen de minister van Natuur en Stikstof

– en de gezondheidseffecten die het loslopen van katten kan hebben voor andere dieren, de mens, en de kat zelf.

Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en discussie.

Meer informatie over het symposium en aanmelding: zie https://www.vvm.info/online-sessie/de-huiskat-als-invasieve-exoot

Meer info over invasieve exoten; info@invasieve-exoten.nl

Breng je stem uit voor De Nationale Bomen Top 50

Help mee om de Top 50 van bijzondere bomen te bepalen. De uiteindelijke Top 5 wordt vastgesteld door de vakjury maar ook door het aantal stemmen en krijgt levenslange boomzorg! Doe mee en stem op een boom voor De Nationale Bomen Top 50 en maak kans op de hoogste positie in de Top 5!

Er zijn veel bijzondere bomen met een verhaal genomineerd. Bomen die mensen inspireren, rust geven en misschien zelfs troost brengen? Grote bomen zijn belangrijk en met deze monumentale bomenactie willen we dat benadrukken. Uiteindelijk gaan wij uit De Nationale Bomen Top 50 de 5 meest bijzondere bomen adopteren en levenslang verzorgen.

Waarom De Nationale Bomen Top 50?

Volwassen bomen behouden, dat was 50 jaar geleden de reden om Nationale Bomenbank te starten. Die passie is gegroeid en kennisatelier voor boom en bodemTerra Nostra is hier uit voort gekomen. Wij willen ons 50-jarig jubileum met deze actie vieren en iets waardevols teruggeven aan de maatschappij. Wij willen bomen laten leven!  

Waarom De Nationale Bomen Top 50?

Volwassen bomen behouden, dat was 50 jaar geleden de reden om Nationale Bomenbank te starten. Die passie is gegroeid en kennisatelier voor boom en bodemTerra Nostra is hier uit voort gekomen. Wij willen ons 50-jarig jubileum met deze actie vieren en iets waardevols teruggeven aan de maatschappij. Wij willen bomen laten leven!  

Om te stemmen en verdere informatie zie; https://www.denationalebomentop50.nl/

Aandacht voor weidevogeldrones bij editieNL

Drones sporen de nesten van weidevogels op, zodat de nesten bij de landbouwwerkzaamheden gespaard kunnen worden. In 2015 gingen de eerste drones vliegen. Dat was een groot succes en inmiddels vliegen er meer dan 25 weidevogeldrones in Nederland.

Editie NL ging met Raymond de Vries en Tis Ittmann de polder in om te kijken hoe men te werk gaat met de drones.

Bekijk hier de aflevering.

Foto header; tureluur met pul door Marco Steenwinkel

Natuurorganisaties delen Europese kritiek Nederlands landbouw-/natuurbeleid

De Europese Commissie heeft een reactie gegeven op het Nationaal Strategisch Plan (NSP) van Nederland. Dat plan is de Nederlandse uitwerking van het Europese landbouwbeleid. Europa is kritisch op de gebrekkige ambities van en de onduidelijkheden in het Nederlandse plan. Vier natuurorganisaties – Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds – delen dit oordeel en roepen het kabinet op de kritiek serieus te nemen. We doen daarom aanbevelingen voor een NSP, dat natuur, duurzaamheid en klimaatbeleid beter dient. Op 18 mei debatteert de Tweede Kamer over de reactie van de Commissie.

In het Nationaal Strategisch Plan ontvouwt het kabinet de Nederlandse plannen voor landbouw en natuur voor de komende jaren. Dat is de nationale uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Elke EU-lidstaat maakt een NSP. Het is nog altijd zo dat het grootste deel van het begrotingsbudget van de Europese Unie via het GLB naar de landbouwsector gaat. Dit betreft niet alleen inkomenssteun: de landbouw moet in ruil voor dit publieke geld ook natuurvriendelijker en duurzamer worden. Dit is ook een belangrijk onderdeel van de ‘Green Deal’ van de Europese Commissie, waarin ook klimaatdoelen en doelen ter verbetering van de biodiversiteit zijn opgenomen.

Europese Commissie: scherp NSP verder aan

De Europese Commissie vindt de plannen van het huidige NSP niet ver genoeg gaan om de milieu-, biodiversiteits- en klimaatuitdagingen in Nederland aan te pakken. Ook hekelt zij het gebrek aan doelstellingen, resultaatindicatoren en afdoende monitoring.

De natuurorganisaties zijn het eens met de Europese Commissie en constateren in de eerste reactie van het kabinet een gebrek aan wilskracht om het Nationaal Strategisch Plan aan te scherpen als het gaat om vergroening en duurzaamheid. Bovendien wil het ministerie geen doelen uit de Green Deal opnemen, omdat deze op dit moment nog niet in wetgeving zijn vastgelegd.

Met een ambitieuzer NSP is het mogelijk om versneld de uitstoot van stikstof te verminderen, om de klimaatverandering tegen te gaan en om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit zijn allemaal zaken waar de natuur en de vele bedreigde soorten en ecosystemen veel baat bij hebben. Bovendien snakt de landbouwsector naar een heldere stip op de horizon met duidelijke doelstellingen en een visie voor de lange termijn. Dat is volstrekt onvoldoende opgenomen in het huidige NSP.

Aanbevelingen ter verbetering

De natuurorganisaties doen daarom aanbevelingen het NSP te verbeteren, die aansluiten bij het eigen regeerakkoord van het kabinet. Het zijn aanbevelingen voor het behalen van doelen van de Kaderrichtlijn Water, maar ook die van stikstofreductie en van vermindering van het gebruik van pesticiden. Ook het naleven van de Vogel- en Habitatrichtlijn is een belangrijk doel dat nu niet genoemd wordt.

De Europese Commissie heeft aangegeven zich zorgen te maken over het overschot aan dierlijke mest in Nederland. De uitstoot van ammoniak wordt met de huidige voorstellen in het NSP niet aangepakt, waardoor stikstof voor grote problemen zal blijven zorgen. De commissie stelt vast dat de landbouw verantwoordelijk is voor 88% van de totale ammoniakemissie en vraagt daarom om meer actie.

De natuurorganisaties willen dat op korte termijn een deel van het budget van 25 miljard euro uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt overgeheveld naar het NSP, zodat het vanaf 2023 al kan worden ingezet voor de extensivering van de landbouw rondom Natura 2000-gebieden, om peilverhoging in veenweidegebieden te realiseren en agrarische ondernemers hiervoor te compenseren. Het grootste deel van de middelen in het NPLG kan pas vanaf 2024 ingezet worden.

Boeren belonen

De Europese Commissie wil daarnaast graag weten hoe Nederland natuurvriendelijke landbouw gaat stimuleren via de markt. Ook daar doen de vier natuurorganisaties voorstellen voor,  waarbij een belangrijke en niet-vrijblijvende rol wordt toebedeeld aan de ‘ketenpartijen’ in de voedselindustrie. Door afspraken te maken met ketenpartijen wordt het voor boeren mogelijk om een eerlijke prijs te krijgen voor hun producten en wordt  het makkelijker om hun boerenbedrijf te verduurzamen. Boeren worden dan daadwerkelijk beloond voor hun inzet voor een natuurvriendelijke landbouw.

Nederland heeft te weinig oog voor het herstel van waardevolle landschappen en de biodiversiteit, zo constateert de Europese Commissie bovendien. Er zijn te weinig landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap vindt de commissie. De natuurorganisaties pleiten daarom voor het aanwijzen van zeker 10% van de grond voor landschapselementen.

Aanvalsplan Grutto

Tot slot is de weidevogelaanpak een punt van zorg. Volgens de commissie is deze nu onvoldoende ambitieus, omdat niet alle 30 zoekgebieden van het Aanvalsplan Grutto worden ingezet die volgens de initiatiefnemers van het plan nodig zijn om de populatie te herstellen. De Europese Commissie stelt dat Nederland niet alleen moet garanderen dat het NSP of de nationale financiering in lijn is met het Aanvalsplan Grutto, maar ook dat hier budget beschikbaar voor blijft vanaf 2023.

Vogelbescherming, Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds vinden dat het kabinet het NSP veel beter kan maken dan het nu is en roepen daarom op om serieus naar hun aanbevelingen te kijken. In een brief aan de ministers Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Van der Wal-Zeggenlink van Natuur en Stikstof worden de voorstellen uitgebreid toegelicht. Op 18 mei gaat de Tweede Kamer met minister Staghouwer in debat over het NSP en de reactie van de Europese Commissie.

HELP DE BOERENLANDVOGELS

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides en natuurrijke akkers.

Bron: https://www.vogelbescherming.nl

Elektrisch hek voor de bescherming van steltlopers?

Een nieuwe studie van de Rijksuniversiteit Groningen en de Royal Society for the Protection of Birds met een financiële en inhoudelijke bijdrage van Vogelbescherming bevestigt de positieve werking van elektrische afrasteringen bij het beschermen van weidevogels zoals de grutto. Wel zijn er voorwaarden en kanttekeningen bij deze maatregel.

Lees hier het hele bericht van Vogelbescherming Nederland.

Foto header; kievitjong door Marco Steenwinkel

Geslaagde stekjesmarkt – een verslag

Stekjesmarkt op de Internationale Dag van de Biodiversiteit

21 mei vanaf 10:00 tot 15:00 uur

De NVWK (Natuur- en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard) bestaat 60 jaar. In dit kader vonden wij het leuk om na het grote succes van de boompjes uitdeelactie eind 2021, een vervolgactie te organiseren. Yvonne Metaal en Mariëlla van Gemeren kregen het idee een stekjesmarkt te organiseren. Met een stekjesmarkt willen we mensen stimuleren hun tuinen te vergroenen met onbespoten tuinplanten, en zo de biodiversiteit een beetje helpen.

Vele handen maken veel werk
Nou, iets organiseren is wel aan Yvonne Metaal toevertrouwd. In no time bedacht zij een plan en kwam tot actie. De locatie stond al gauw vast, dit werd net als bij de bomenactie, weer de Hooiberg bij Kanocentrum Loetbos. Vervolgens zocht zij contact met ‘Rotterdam de Boer op’, die ook activiteiten in het kader van de Dag van de Biodiversiteit organiseerde op deze dag. Een kleine subsidie werd ons toegewezen waardoor uitstaltafels konden worden gehuurd bij Arie Kok. Via de boswachter Kees Kool van Staatsbosbeheer werd geregeld dat we gebruik mochten maken van de schuur achter het kanocentrum.

Via diverse kanalen werden de inwoners van de Krimpenerwaard geattendeerd op dit evenement en uitgenodigd om plantjes uit eigen tuin te stekken en deze aan te bieden voor de stekjesmarkt. Nou dat hebben we geweten. Van 13 mensen (leden en niet-leden) hebben wij in totaal zo’n 500 stekken ontvangen. Aangemoedigd door de berichten zocht ook Colette Haas van hobbyboerderij ’t Haasje (zij verkoopt normaliter stekjes aan huis) contact met Yvonne en sloot aan bij de organisatie.

Vandaag was het zover. Vanaf 8 uur ’s ochtends waren Yvonne, Mariëlla en Colette aanwezig om de boel klaar te zetten en nauwelijks anderhalf uur later al kwamen de eerste geïnteresseerden al langs om de mooiste stekken te bemachtigen.

Vanaf 10:00 uur begon het druk te worden en dit ging een uur lang non-stop zo door. Na een kleine adempauze waarin we snel een kopje koffie dronken kwamen er de rest van de dag steeds weer mensen langs. Heel veel leuke gesprekken, enthousiaste reacties en veel vragen kwamen voorbij.

er kwam veel mensen af op de stekjesmarkt van de NVWK
Volop aanloop bij de stekjesmarkt van de NVWK

Planten delen wordt kennis delen
De meest gestelde vragen waren: wat is de naam van de plant? Moet de plant in de zon of schaduw? Is het een vaste plant of een eenjarige? Hoe groot wordt de plant, is het een woekeraar? Heb je ook bodembedekkers? Organiseren jullie dit elk jaar? Is het volgend jaar weer? Er werd ook veelvuldig gevraagd om plantjes voor de moestuin (wij hadden een bescheiden selectie staan). Wat doet de NVWK nog meer?

De meest geliefde planten waren echte sleutelbloem (primula veris) duizendschoon (dianthus), ijzerhard (verbena bonariensis),  vingerhoedskruid (digitalis) en goudsbloemen (calendula officinalis). Daarnaast deden de fuchsia’s het erg goed en ook de schaduwminnende planten zoals daslook e.d. waren al snel uitverkocht. Een mooie partij framboosaardbeien was ook erg populair onder de kopers. Maar ook diverse struiken en boompjes deden het weer erg goed.

stekjes inallerlei soorten en maten
stekjesverscheidenheid op de dag van de biodiversiteit

Wie maakt ons los?
Uiteindelijk liep het tegen 15 uur en was 80% van de planten verkocht. Terwijl we waren begonnen de boel op te ruimen en ons het hoofd braken wat te doen met de resterende planten, diende zich nog één belangstellende aan. Hij had het juiste antwoord op de bekende marktvraag Wie maakt me los, en kocht alle resterende planten voor een grote tuin in aanbouw. Hij blij, wij blij met deze knallende afsluiter!

Deze actie heeft de verenigingskas maar liefst € 375,- opgeleverd!
Een groot succes vinden wij en zeker voor herhaling vatbaar. Wel zijn er voor een vervolg meer handen nodig. En zou het leuk zijn om nog wat meer moestuinplanten en bloeiende struikjes in het assortiment te hebben. Mocht je het leuk vinden om dit volgend jaar mee te organiseren, laat dan van je horen!

Tenslotte willen wij iedereen die geholpen heeft of een bijdrage heeft geleverd langs deze weg hartelijk danken!

Yvonne Metaal en Mariëlla van Gemeren

Bestuursovereenkomst Groene Hart ondertekend

Vandaag, 19 mei 2022, ondertekende de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge en veertig overheidspartijen de bestuursovereenkomst ’t Groene Hart. Hiermee is ’t Groene Hart het eerste NOVEX- gebied met een gezamenlijke opgesteld ontwikkelperspectief en samenwerkingsafspraken. In zogenaamde NOVEX- gebieden komen zoveel ruimtelijke opgaven samen dat ingrijpende herinrichting nodig is. Dit lukt alleen als overheidspartijen meerjarig de handen ineenslaan. De overeenkomst vormt de basis voor de ontwikkeling van het gebied, inclusief gezamenlijke uitvoeringsafspraken en investeringsbesluiten.

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart, waarin de verantwoordelijke overheden in vertegenwoordigd zijn, heeft het initiatief genomen om een Bestuursovereenkomst Groene Hart op te stellen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst committeren overheidspartijen in het Groene Hart aan de kernopgaven in het Groene Hart: het stabiliseren van veenbodems en het robuust inrichten van het watersysteem waarbij het landschap van het Groene Hart herkenbaar blijft en waar kwaliteit aan toegevoegd is. Uitgangspunt is dat alle ruimtelijke functies (wonen, werken, recreëren, energieopwekking) ontwikkeld kunnen worden mits dit passend is bij het bodem- en watersysteem van het Groene Hart en het de herkenbaarheid van het Groene Hart versterkt. Nagenoeg alle overheidspartijen in het Groene Hart hebben de overeenkomst ondertekend.
 

Bij de ontwikkeling van het gebied worden de principes uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) toegepast. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is uiteengezet hoe alle belangen worden gewogen, en hoe die allemaal in ons land ingepast kunnen worden. Daarbij gelden drie principes: het voortbouwen op de identiteit van een gebied en het combineren van functies zodat we schaarse ruimte optimaal benutten en kosten besparen. We willen de opgaven waar we voor staan nú aanpakken en niet afschuiven op generaties na ons of op andere gebieden.
 

Samenwerking

NOVI/ NOVEX

De inzichten uit de gebiedsopgaven geven invulling aan de uitvoeringsagenda. Daaraan gekoppeld kunnen investeringsbesluiten genomen worden die worden uitgewerkt in een Regionale Investeringsagenda (RIA). Hiermee past de overeenkomst mooi bij de zeer recent verschenen Ruimtelijke Ordening brief van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de Nationale Woon- en Bouwagenda en de acht programma’s op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Bron: https://editiegroenehart.nl/2022/05/19/bestuursovereenkomst-groene-hart-getekend/

Aanvalsplan Grutto

Op initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie is met inbreng van provincies, landbouworganisaties, en wetenschappers het Aanvalsplan Grutto opgesteld. Het plan moet de redding bieden voor de weidevogels in ons land. Zowel de tweede kamer als de minister hebben het plan omarmd en er is voor de uitvoering tot 2027 bijna 70 miljoen euro toegezegd. Een goede start!

Maar voor de uitvoering van het hele plan zijn we er nog niet. Voor de bedrijfsvoering van de boeren die meedoen is zekerheid op langjarige financiering door de overheid noodzakelijk en extra centen voor de melk die zij leveren. Dat laatste zal moeten komen van de grote zuivelbedrijven, met name Friesland Campina.

Wat houdt het Aanvalsplan in:

  • Vierendertig gebieden van 1000 hectare waar boeren en natuurbeheerders zich maximaal inzetten voor weidevogels;
  • Open weidegebieden met een hoog waterpeil en bloemrijk grasland waar laat in het jaar wordt gemaaid;
  • Boeren krijgen een goed inkomen door onder andere langdurige overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer en extra geld voor de melk;
  • Kosten voor de overheid 35 miljoen per jaar: voor maar 2 euro per Nederlander per jaar redden we de grutto!

Meer informatie

Bron; https://www.vogelbescherming.nl/

Foto header: grutto in de aanval op een blauwe reiger, door Peter Stam