Met drones op zoek naar de ideale plek voor weidevogels

Het voorjaar is dé tijd om weidevogels te zien. Grutto’s, tureluurs en kieviten buitelen op veel plekken weer door de lucht boven de Hollandse polders. Wil je hen als boer of grondeigenaar echt blij maken, dan zorg je dat er voldoende ‘plas-dras’ te vinden is. Maar hoe gebruiken de vogels die plas-dras-gebieden eigenlijk? En waar moeten de plekken aan voldoen?

Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en 4D Precisie Natuurbeheer zoeken dat uit. Ze doen dat samen met vrijwilligers, en met behulp van drones en slimme software. 

Zie hier het verdere bericht van de Provincie Zuid-Holland.

Foto header: twee grutto’s in plas-dras door Marielle Oudenes

Lucht voor grutto’s in Portugal

Een positief bericht voor grutto’s die tijdens de doortrek van Afrika naar Nederland in Portugal pleisteren. De discutabele plannen voor de aanleg van de nieuwe luchthaven Montijo in de monding van de Taag, zijn op een lager pitje komen te staan. De Portugese luchtvaartautoriteit ANAC heeft de bouwaanvraag eerder deze week afgewezen, na bezwaren van Moita en Seixal. Deze twee gemeenten in de regio vrezen voor de gevolgen voor natuur en milieu.

De uitspraak is gunstig voor de talloze (trek)vogels, waaronder grutto’s, die in de regio leven. De immense burgerluchthaven, die op de plek zou moeten komen van een kleine militaire vliegbasis, zou voor enorme verstoring zorgen. Zowel van het natuurgebied als van de beschermde trekvogels die er leven. Ook de vliegveiligheid is in het geding door het grote risico op aanvaringen met vogels. Dat staat nog los van vervuiling en het lawaai dat de forse toename aan luchtverkeer met zich meebrengt.

Lees hier het volledige bericht van Vogelbescherming Nederland

Video weidevogelbescherming om predatie te verminderen

De strenge vorstperiode van vorige week heeft plaatsgemaakt voor het prachtige lenteweer van de laatste dagen. Deze periode is bij uitstek geschikt om nog eens een ronde te maken door je weidevogelgebied, een zogenaamde winterwandeling. In de volgende video over weidevogelbescherming geeft Bernard de Jong enkele eenvoudige en praktische tips om de kans op predatie in je weidevogelgebied te verkleinen, het ‘laaghangende fruit’ waarmee je de inrichting van je gebied kunt verbeteren. Nog even en dan zitten de eerste kieviten alweer op eieren! We wensen iedereen een prachtig seizoen met veel vliegvlugge kuikens toe!

Dit is de link naar de video.

Het gif van de grutto-weide

Geplaatst op 11 januari 2021De Ontsnapping van de Natuur is de titel van het boek dat ecoloog Thomas Oudman en hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma samen schreven. Prof. Piersma’s leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt mede betaald door Vogelbescherming. Op deze plek publiceert hij blogs naar aanleiding van het boek. Deel 6 (van 7).

Weidevogels zijn vogels die het voor hun voedsel, hun veiligheid en hun voortplanting moeten hebben van weiden. Dat klinkt logisch. Niet toevallig hebben we in Nederland aan weilanden geen gebrek: ruim 60 procent van het landoppervlak bestaat uit landbouwgrond en daar weer ruim de helft van is grasland. Een weldaad dus voor weidevogels, zou je zeggen.

Niks is minder waar, zo weten we intussen; kemphanen zijn als broedvogel verdwenen en andere weidevogels staan op het punt ze te volgen, onze nationale vogel, de grutto, voorop. Noem een oorzaak? Onze weilanden zijn verziekt door een tsunami aan mest; dunne koeienstront plat gezegd.

Lees hier verder.

Foto; grutto door Dirk-Jan Saaltink

Filmpjes over weidevogelbescherming!

In het nieuwe jaar 2021 hopen de weidevogelbeschermers elkaar eindelijk weer in levenden lijve te kunnen ontmoeten! Het kan alleen nog wel een poosje duren voordat het zover is en de verwachting is op dit moment dat de startavond, meestal begin maart, misschien niet door zal gaan.

Daarom is er bedacht om als alternatief een aantal filmpjes op te nemen met daarin verschillende onderwerpen met betrekking tot weidevogelbescherming. Zo kan er toch een beetje verbinding met elkaar gehouden worden en alvast verheugd worden op de lente vol grutto’s en kieviten! De filmpjes zullen in de komende weken/maanden verschijnen op het YouTube-kanaal van de NVWK.

Onze coördinator vrijwillig weidevogelbeheer Klaas de Mik trapt af met een filmpje over kuikenoverleving!

Andere onderwerpen die volgen zijn onder andere de winterwandeling en predatiepreventie en het cursusaanbod voor het nieuwe jaar.

Een nieuwe bedreiging voor weidevogels

Van Oordt’s Mersken is een Natura 2000-gebied vlakbij Drachten. Hier broeden onder andere de laatste kemphanen van ons land. Uitgerekend op deze plek hebben plannenmakers het toekomstige tracé van de Lelylijn getekend. Geen goed idee vindt vogelaar Thijs Willems. Dus is hij een petitie gestart tegen het plan, vertelt hij in Vroege Vogels.

Het gebied ligt aan de oevers van het oude beekje de Boorne, “een beekje dat al in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, bij het smelten van het ijs is ontstaan”, vertelt oud-onderwijzer Fokke Veenstra. Daardoor is het gebied heel het jaar nat. In het broedseizoen is het daarmee veilig voor heel veel weidevogels, waaronder dus de kemphaan. In de winter is het een goed rustgebied voor veel watervogels. Het was ooit zelfs het allereerste ‘ganzengedooggebied’ van ons land. Dat was mede te danken aan vogelonderzoeker Van Oordt, de naamgever van het gebied (Een ‘mersken’ is de streeknaam voor een nat grasland).

Zie voor het verdere bericht en de petitie; https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/28289-lelylijn-niet-door-natura-2000

Foto header; kemphaan door Jans Goozen

Jaap te gast in Waard aan Tafel Actieplan Weidevogels

Onze regionale omroep RTV Krimpenerwaard zendt wekelijks het programma Waard aan Tafel uit. Onze voorzitter, Jaap Graveland was er te gast. Onderwerp: de inspanning van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en andere organisaties om alsnog voldoende geld te krijgen voor uitvoering van het Actieplan Weidevogels. Jaap lichtte onze inzet toe en welke maatregelen met het geld worden genomen.

Ook predatie en uiteraard de samenwerking met boeren en natuurorganisaties passeerden de revu. Door de gezamenlijke inzet (boerennatuur, ZHL en andere natuurorganisaties, NMZH), goede onderbouwing en inspanning van partijen in de Staten, met name Groen Links, kwam het tot een motie die niet eens in stemming hoefde te worden gebracht: alle partijen onderschreven de motie. Ook de VVD en het CDA die in het verleden rond dit onderwerp ook vaak anders stemden, stemden in!

Hieronder kunt u de uitzending bekijken.

Proeftuin Krimpenerwaard: kruiden bijzaaien voor biodiversiteit in agrarische percelen

In de Proeftuin Krimpenerwaard experimenteren boeren met aanpassingen in de bedrijfsvoering om in te spelen op bodemdaling en wensen m.b.t. diergezondheid, natuur en milieu. Een breed samengestelde expertgroep van bewoners, boeren en andere ondernemers adviseert over de projecten. Een van de projecten is ‘Weidebuffet met kruiden’. Hierin wordt geëxperimenteerd met het doorzaaien van kruiden in agrarische percelen. De kruiden kunnen de gezondheid van het vee bevorderen, vervangen mogelijk (een deel van de) snijmais en vergroten de biodiversiteit (insecten, weidevogels). Jaap Graveland nam als lid van de expertgroep het initiatief om bij te zaaien op een perceel met een lager gehalte aan voedingsstoffen dan in een doorsnee agrarisch perceel. Doel van deze proef is om te zien of de kruiden zich langer handhaven of zich misschien zelfs blijvend vestigen. Op meer voedselrijke percelen verdwijnen in veel gevallen de kruiden weer, doordat ze de concurrentie met Engels raaigras niet aankunnen. Het resultaat van de proef is ook van belang voor natuur en agrarisch medegebruik in het NNN-gebied. Mogelijk kan bijzaaien het bereiken van de natuurdoelen met agrarisch medegebruik versnellen. De kruiden werden in september ingezaaid, vlak voor een regenrijke periode. De eerste zaden kiemden in de weken erna, dus de start was goed.

Zie ook de nieuwsbrief van Proeftuin Krimpenerwaard.

Foto header; doorzaaien van het weiland door Pedro Janssen

Provincie investeert 1,4 miljoen euro in bedreigde boerenlandvogels

Boerenlandvogels zoals de grutto en de patrijs kunnen rekenen op een investering van 1,4 miljoen euro van de Provincie Zuid-Holland voor de verbetering van hun leefgebied. Het geld is hard nodig omdat de vogelpopulatie de laatste jaren sterk is afgenomen. De ambitie is die trend te keren en te zorgen dat er over zes jaar weer een grote, gezonde en vitale groep weidevogels leeft in Zuid-Holland. Om deze ambitie waar te maken hebben agrarische collectieven, vrijwilligers, natuurorganisaties en de provincie Zuid-Holland de handen ineen geslagen.

Grutto’s, patrijzen, veldleeuweriken en tientallen andere prachtige vogelsoorten… Ze komen steeds minder voor in Zuid-Holland. Deze boerenlandvogels leven, broeden en zoeken voedsel veelal in uitgestrekte, natte en kruidenrijke graslanden en akkers. Door onder meer stadsuitbreiding, grootschalig en intensief gebruik van landbouwgrond en natuurlijke vijanden zoals de vos en de kraai, worden diverse boerenlandvogels met uitsterving bedreigd. Daarom werd twee jaar geleden het ambitieuze Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027 opgesteld. De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard is blij dat de provincie € 1,4 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor continuering van dit succesvolle programma in 2021. Voor de periode na 2021 wordt gezocht naar structurele financiering.

Wat doen we om de vogels te helpen?

Het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland wil de terugloop van het aantal weidevogels stoppen. Een pakket ambitieuze maatregelen, gedragen door de provincie, moet ertoe leiden dat de meeste populaties vanaf 2022 weer toenemen. Voor een aantrekkelijk leefgebied worden in zowel natuur- als landbouwgebieden aanpassingen gedaan. Denk aan het creëren van uitgestrekte natte en kruidenrijke graslanden, rijk aan insecten en wormen. Dit gebeurt door onder meer het waterpeil in het voorjaar te verhogen, en met een afgestemd mozaïek van beweide graslanden en hooilanden met een late maaidatum. Maar ook de wijze van bemesting, het beschermen van nesten en het ongeschikt maken van de weidevogelgebieden voor predatoren is van belang.

Samen aan de slag

Natuurbeheerders en agrariërs zijn aan de slag gegaan met het verbeteren van de gebiedsinrichting. Weidevogelvrijwilligers zetten zich met steun van De Groene Motor in om meer weidevogels te beschermen en te monitoren. In kansrijke gebieden komt vijf tot tien procent ‘groenblauwe dooradering’ voor de dieren. In akkerbouwgebieden komen bredere akkerranden en gerichte maatregelen voor de patrijs. Veel werk wordt gedaan door vrijwilligers. De financiële bijdrage van de provincie komt deels ten goede aan trainingen en materialen voor hen.

Betrokken organisaties

De organisaties die zijn betrokken in het Actieplan zijn de provincie Zuid-Holland, De Groene Motor, Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, BoerenNatuur Zuid-Holland waaronder de collectieven voor agrarisch natuurbeheer vallen, natuur- en vogelwerkgroepen in Zuid-Holland (zoals de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard NVWK, Vogelwerkgroep Midden Delfland en regionale afdelingen van de KNNV) en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Deze brede coalitie zet gezamenlijk de schouders onder dit Actieplan, dat over zes jaar moet leiden tot een rijke en vitale populatie boerenlandvogels in Zuid-Holland.

Wilt u zich ook inzetten voor weidevogels, bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard? Kijk dan eens op deze site onder Weidevogelwerkgroep en op www.zelfdoeninzh.nl.

Bij het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027 horen een aantal gebiedsplannen. Die kunt u ook vinden onder de pagina van de Weidevogelwerkgroep.


Klaas Weidewachter van het Jaar 2020!

Tijdens de de afsluitavond van de weidevogelwerkgroep kreeg Klaas de Mik de titel Weidewachter van het Jaar 2020. Het was nog een hele tour om niet tevoren aan Klaas te verklappen dat hij Weidewachter van het Jaar zou worden. Klaas moest ons bij doornemen van het digitale concept verslag nog even wijzen op de ‘fout’ op de voorpagina, waar wordt verwezen naar de verkiezingen van zowel Weidevogelboer als Weidewachter van het Jaar 2020. ACK had Klaas namelijk wijsgemaakt dat er dit jaar i.v.m. corona geen Weidewachter zou worden verkozen, zodat de trofee twee jaar bij Hugo zou blijven. De opzet van het stiekeme gedoe is gelukt. Het bleef voor hem tot het laatste moment, toen Marielle hem woensdagavond tegen tienen de trofee overhandigde, een verrassing. Klaas was zelf al weken bezig om Rob Schmidt, de weidevogelboer, er in te luizen samen met Marielle, Bouw en Tineke. Intussen werd Klaas in de maling genomen, een grappig kat en muisspel.

Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard benoemt Klaas de Mik tot weidewachter van het jaar 2020! We kennen Klaas als een bevlogen persoon die vol energie zijn rol als weidewachter invult bij een aantal boeren in Stolwijk. Klaas heeft daar zijn eigen tactiek in. Hij observeert de vogels niet vanaf het betonpad of vanuit het land, hij gaat veelal met de kano! Geruisloos beweegt hij zich door het gebied en weet op deze manier feilloos te achterhalen waar de vogels zich vestigen.

Klaas weidevogelt op zijn eigen zeer succesvolle manier per kano, foto: Babette van der Wijst i.o.v. De Groene Motor

Door het goede contact van Klaas met de agrariërs is er veel mogelijk als het gaat om het uitvoeren van het juiste beheer zoals het verlengen van de rustperiode of het creëren van geschikt kuikenland door beweiding met vee. Mooi is dat Klaas dit op de juiste manier bespreekbaar maakt zodat er gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht. Als de kuikenfase is aangebroken is het altijd even kijken hoe de vogels hun weg zoeken in de polder. Klaas weet ook dit goed te volgen en blijft afstemmen met de boer wat de plannen zijn rondom maaien en/of beweiden. Zo blijft hij tot het einde van het seizoen betrokken en actief in zijn rol als weidewachter.
Een andere noemenswaardige eigenschap van Klaas is dat hij verder kijkt dan het afgebakende gebied met beheercontracten. Als hij in de naastliggende polder ziet dat er weidevogel activiteit is, stapt hij naar de bewuste boer toe en spreekt vervolgens af dat hij de nesten lokaliseert zodat er omheen gewerkt kan worden. Het ACK krijgt vervolgens de mededeling dat ‘het geregeld is’, en dat klopt dan ook. Dat Klaas hiernaast nog kans ziet zijn rol als coördinator weidevogelbescherming in te vullen, contact met weidewachters te onderhouden en jaarlijks nieuwe weidewachters op sleeptouw te nemen, vinden wij zeer bewonderenswaardig. Kortom, door zijn enthousiaste houding en de goede samenwerking met de agrariërs is Klaas de titel ‘Weidewachter van het jaar 2020’ meer dan waard!!

HIeronder is het weidevogelverslag 2020 te downloaden.

Foto header door Joke Colijn