Meer inkomsten voor landbouw en natuur op veengrond Krimpenerwaard

Het bedrijf The Cranberry Company in de Krimpenerwaard heeft toestemming gekregen van Stichting Nationale Koolstofmarkt om bespaarde CO2-uitstoot te verzilveren met CO2-certificaten. Het waterpeil ging er omhoog om de veenoxidatie en bodemdaling te verminderen.

De biodiversiteit is er op de percelen fors toegenomen, constateert eigenaar Bart Crouwers van The Cranberry Company. ‘Meer planten en kruiden, meer insecten en veel weidevogels en de waterkwaliteit is verbeterd. De verhoogde waterstand betekent ook minder veenoxidatie en minder CO2-uitstoot. Het is mooi dat dat wat extra geld oplevert om de ontwikkelperiode door te komen.’

Ook gaf Stichting Nationale Koolstofmarkt groen licht voor het verhandelen van CO2-credits op buurgrond van stichting Het Zuid-Holland Landschap in het natuurgebied de Nesse in Krimpenerwaard. Volgens de stichting heeft ze als eerste natuurbeheerder in Zuid-Holland hiervoor toestemming gekregen. Het levert de stichting voor het natuurgebied ongeveer 10 procent meer beheerbudget op.

Nieuwe kans

‘Na veel discussie over peilverhoging is er nu een methode ontwikkeld die bij vernatting van het veengebied extra geld oplevert om de eerste maatregelen te financieren. Want het waterpeil moet omhoog om de typische Hollandse veenpolder als deze te behouden. Dit is een nieuwe kans voor boeren én natuurbeheerders juist in een polder als de Krimpenerwaard’, zegt directeur Alex Ouwehand van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

De Natuur en Milieufederaties hebben het programma ‘Valuta voor Veen‘ ontwikkeld om extra inkomsten te generen voor organisaties die landbouw en natuur willen combineren en daarbij kiezen voor een hoger waterpeil. Het past bij het beleid van provincie Zuid-Holland, zegt natuurgedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks). ‘Het is goed voor iedereen. De natuur en landbouw worden versterkt en de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.’

Bron: https://www.nieuweoogst.nl/

Foto header: Dirk Hol

Mezenbroedkastenproject

Voor het vierde jaar van ons project om de kijken hoe we de eikenprocessierups (EPR) kunnen indammen, zoeken we één maar nog liever twee nieuwe tellers, omdat het samen handiger is en zodat je elkaar kunt vervangen als je een keer niet kunt.

Het betreft een mooie locatie langs de N210, De Kwakels, in beheer van Staatsbosbeheer. Het gaat in het broedseizoen om wekelijks de eitjes en/of de jonkies tellen in de kasten, en het (op afstand) noteren van de nesten van de EPR in een paar proefbomen. Dit is een leuke natuurklus met lage instap. Ook zonder enige tel-ervaring kun je hier aan beginnen, zolang je maar weet hoe een koolmees er uit ziet. Een van de vorige monitors wil je er graag wegwijs maken.

Bel voor nadere info: Joke Colijn, 06-44744408.

Foto header: pimpelmeesjongen, bron: NVWK

Wie helpt de website van Prachtlint in de Krimpenerwaard te bouwen?

Prachtlint Krimpenerwaard bestaat nu twee jaar. We hebben een aparte pagina op de website van Prachtlint Alblasserwaard maar willen eigen pagina’s toevoegen. Die pagina’s gaan informatie bevatten over de activiteiten en bijeenkomsten van Prachtlint Krimpenerwaard én informatie om je eigen tuin of erf te helpen vergroenen. We gaan daarvoor de kennis en informatie die we bij het erfvogelproject hebben verzameld bijwerken en over zetten naar de Prachtlint site zodat we meer mensen kunnen bereiken. Het is een leuke, afgeronde klus die je in een paar maanden kunt realiseren. De inhoud (content), zoals herschreven teksten, fotos en tabellen, komt van NVWK-leden en Prachtlint deelnemers. Jouw bijdrage bestaat er uit dat je de pagina’s bouwt en deze inhoud plaatst, inclusief eventuele links naar andere sites. Mochten er technisch complexe onderdelen zijn, dan is daarvoor budget beschikbaar voor het inhuren van IT-er. Maar uitgangspunt is zoveel mogelijk ‘zelf doen’. Uiteraard helpen we je bij de planning en de contacten.
Wie o wie? Heb je interesse of vragen, neem dan even contact op met Charlotte Diepenhorst, programmacoördinator: charlotte@lots-and-more.nl

Petitie: Red het Groene Hart van Zuid-Holland

Het Groene Hart is voor Zuid-Holland een zeldzaam en kostbaar landelijk gebied. Broodnodig voor rust, ruimte en weidse uitzichten in de drukste en dichtbevolkste provincie van Nederland. Het is een plek waar mensen recreëren en weidevogels hun plek vinden in het boerenland. Maar ook de groene long die mensen zuurstof geeft in hun bestaan. Dit unieke Zuid-Hollandse landschap dreigt te verdwijnen. Help mee om te zorgen dat het niet verloren gaat! 

Wij:

Natuur en milieufederatie Zuid-Holland en medestanders

constateren:

 • Tot 2030 gaat Zuid-Holland zo’n 236.000 woningen bouwen.
 • Als veel van deze woningen in de groene ruimte gebouwd gaan worden gaat dit unieke Zuid-Hollandse landschap verloren.
 • De totale ruimtevraag bij bouwen in de natuur is namelijk nog veel groter omdat ook alle benodigde infrastructuur nog gemaakt moet worden. Dit gaat ten koste van het Groene Hart. (bron: Samenwerkingsafspraken woningbouw Zuid-Holland, PZH 13/10/2022)
 • Het op grote schaal opgeven van de onvervangbare groene ruimte gaat ons niet verder helpen.

en verzoeken

Dat er in het Groene Hart buiten de bebouwde kom niet gebouwd mag worden op plekken waar nu nog niet gebouwd is. Samen geven wij het Groene Hart zo de bescherming die het verdient. Spreek u uit vóór het Groene Hart en het binnenstedelijk bouwen van betaalbare woningen.

Via deze link kunt u de petitie ondertekenen.

Foto header: Ivo Hofstede

Stengels en wilde planten: zo ziet een écht insectvriendelijke tuin eruit

Insecten gaan hard achteruit en na een veel te zachte jaarwisseling dreigt een extra slecht jaar. Op zoek naar praktische oplossingen komen we uit bij een kleine tuin in Beek, bij Nijmegen. De eigenaars hebben die maximaal ingericht op natuurlijk leven, dat er massaal op afkomt.

De recordwarme jaarwisseling heeft de natuur in de war gebracht. Bomen zijn weken te vroeg gaan bloeien en insecten blijken voortijdig uit hun winterslaap gekomen.

Probleem: het is nog midden in de winter. Er is weinig voedsel en de vorst kan nog terugkeren, zoals deze week ook lijkt te gebeuren. Zo dreigt 2023 een extra slecht jaar te worden voor insecten.

Op NUjij vroegen lezers zich af of ze zelf iets kunnen doen om die insecten te helpen.

Klik hier om het artikel verder te lezen.

Bron: https://www.nu.nl/

Foto header: wilde kamperfoelie door Jaap Graveland

Natuurorganisaties geven minister LNV 10 punten mee Landbouwakkoord

De verwachtingen voor het te sluiten Landbouwakkoord zijn hoog. Het akkoord moet op vele uitdagingen een antwoord bieden: een toekomstperspectief voor de sector, het verdienmodel van de boer, uitwerking van het concept kringlooplandbouw en een niet-vrijblijvende bijdrage van ketenpartijen.

Perspectief voor de boer én de natuur

In een gezamenlijke brief van de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland roepen we minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op de onderstaande tien aandachtspunten en prioriteiten een plek te geven, zodat er perspectief komt voor de boer én de natuur.

 1. Stel 31 maart 2023 als deadline aan de onderhandelingen vast en houd daarbij rekening met de tijdslijn van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).
 2. Werk tijdens de onderhandelingen door aan het kabinetsplan (‘perspectiefbrief’) met perspectief voor de landbouw. Boeren én de natuur kunnen geen vertraging permitteren.
 3. Er zijn nog geen doelen voor natuurherstel, water en klimaat vastgesteld voor 2040, terwijl deze doelstellingen een essentieel kader zijn waarbinnen het Landbouwakkoord tot perspectief voor de sector moet komen.
 4. Alleen met een visie gaan de onderhandelingen slagen. Uitgangspunten zijn wat ons betreft onder andere het Aanvalsplan Landschapselementen (met 10% groenblauwe dooradering), het Aanvalsplan Grutto, en de door LNV opgestelde Visie Kringlooplandbouw.
 5. Wij hechten er grote waarde aan dat de voorzitter van het Landbouwakkoord regie houdt op de deelnemers aan deze deeltafels. Het is wat ons betreft niet wenselijk dat aan enkel de hoofdtafel besloten wordt wie er aan de deeltafels zitting nemen.
 6. Richt naast sectortafels ook verticale ketentafels en tafels over specifieke aandachtspunten zoals pacht en biologische landbouw in.
 7. Houd vast aan de harde uitgangspunten dat de doelstellingen ten aanzien van natuurherstel en klimaat voor 2030, voor water in 2027, en de uitvoering van de aanbevelingen over piekbelasters, PAS-melders en de Kritische Depositie Waarde (KDW) vast staan.
 8. Maak gebruik van de artikel 210bis uit de GMO-verordening van de Europese Commissie voor het maken van duurzaamheidsafspraken tussen boeren, toeleveranciers, verwerkers en retail. Zo komen zij samen tot meer duurzame agrarische productie, verwerking en afzet met een goed verdienmodel.
 9. Wij adviseren om zo snel mogelijk een bovennorm voor GVE vast te stellen die niet hoger is dan 2,3GVE per hectare en een fors verlaagde norm rondom Natura2000 gebieden.
 10. Tussenresultaten en het eindresultaat van een Landbouwakkoord moeten door onafhankelijke, wetenschappelijke deskundigen getoetst worden op doelbereik. Als het de doelen niet bereikt, dan moet het akkoord aangepast worden.

De landbouwsector staat voor de grootste transitie sinds Mansholt. Boeren hebben behoefte aan perspectief en de natuur heeft behoefte aan herstel. Beiden kunnen niet langer wachten.

Foto header: Jasper Tiemens

Vleermuizen massaal opgejaagd en dakloos door woningisolatie

Half Nederland verduurzaamt zijn woning en vraagt daar met succes een overheidssubsidie voor aan. Een warmtepomp, zonnepanelen en betere isolatie zijn nodig om de energiekosten omlaag te brengen en de natuur een handje te helpen. Maar de vleermuis wordt daarbij over het hoofd gezien.

In januari zijn de subsidiepotten weer volop gevuld en dus zijn huiseigenaren er als de kippen bij om de kieren en gaten vol te laten spuiten. Dit gebeurt vaak zonder een wettelijk verplicht vleermuisonderzoek. “En daarmee raken vleermuizen steeds vaker hun verblijfplaats kwijt”, zegt de Delftse vleermuisexpert Lex van Lith tegen het AD.

De (slecht) beschermde beestjes raken dakloos en hebben moeite om hun kopje boven water te houden door maatregelen die bedoeld zijn om het klimaat te redden. “Particulieren laten voordat ze hun spouwmuren laten volspuiten om te isoleren vaak geen onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van vleermuizen in hun woning. Eigenlijk zijn ze dat verplicht, maar veel mensen weten het niet én worden er niet op gewezen. Ik heb ook niet het idee dat er op wordt gehandhaafd”, legt Van Lith uit.

Geen vergunning nodig
Gemeentes, aannemers en particulieren doen alsof hun neus bloedt: “Vaak weet de gemeente niet eens dat mensen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning. Je hoeft er geen bouwvergunning voor aan te vragen.” Als de wet op Natuurbescherming wel wordt gevolgd, ben je al gauw een jaar bezig om uit te zoeken of er vleermuizen in een huis wonen, want er moet officieel in alle seizoenen gecontroleerd worden of er vleermuizen wonen.

Ondertussen neemt de vleermuizenpopulatie af in Nederland. “Vleermuizen eten gemiddeld zo’n 800 muggen op een avond. Ze zijn ontzettend belangrijk omdat ze veel insecten eten. Maak mensen bewust dat ze rekening moeten houden met vleermuizen en koppel de subsidies voortaan aan het creëren van alternatieve woonlocaties voor ze”, adviseert de vleermuisexpert.

Bron: https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu

Foto header: gewone dwergvleermuis, Saxifraga-Jeroen Willemsen

Vogels in steden achteruit

Van de vogels die in steden en dorpen leven, gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Dit blijkt uit de nieuwste Stadsvogelbalans die Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van Vogelbescherming Nederland opstelde over de periode van 2007 tot en met 2021. Vooral soorten die in parken, tuinen, struiken en struwelen te vinden zijn, nemen af. Een aantal soorten laat zelfs een achteruitgang zien van meer dan 5% per jaar. Hier tegenover staat het positieve nieuws dat watervogels, zoals de krakeend met 30% toenemen. Dit weten we dankzij tellingen van duizenden waarnemers.

Lees hier het bericht van Vogelbescherming verder.

Foto header: groenling door Huig Bouter

Paddenoverzetters bij Stolwijk gezocht

De Dierenbescherming zoekt vrijwilligers in de omgeving van Stolwijk om te helpen bij de jaarlijkse paddentrek. Ook in Stolwijk trekken tussen eind februari en half april weer duizenden padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats. Daarbij moeten ze drukke wegen oversteken. Om te voorkomen dat ze hierbij worden overreden zoekt de Dierenbescherming overzetters die hen helpen veilig de overkant van de weg te bereiken.

369 dieren geholpen in 2022.
In Stolwijk werden in 2022 294 padden overgezet. In 2021 waren dat er 156. Naast padden kunnen ook overstekende kikkers op de hulp van onze vrijwilligers rekenen. 16 Kikkers werden in 2022 op weg geholpen, in 2021 waren dat er 15. Het aantal geholpen salamanders in 2022 bedroeg in Stolwijk 59 en in 2021 bedroeg het aantal 123. De dieren trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Online informatiebijeenkomst voor paddenoverzetters

Aan onze paddenoverzetters vragen we om in elk geval zes weken lang, één vaste avond per week, beschikbaar te zijn in de periode van eind februari tot half april. Je gaat ongeveer drie á vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we je de aantallen dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Vrijwilligers ontvangen een reflecterend hesje en informatiefolders om uit te delen aan passanten. Wil je meer weten over de paddentrek of je direct aanmelden als vrijwilliger? Bezoek dan de website www.dierenbescherming.nl/paddentrek. Voor nieuwe vrijwilligers en huidige vrijwilligers die hun kennis willen opfrissen wordt een online informatieavond georganiseerd op woensdagavond 8 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur. Voor meer informatie kan contact opgenomen via paddentrekzuidwest@dierenbescherming.nl.

Extra handjes zijn welkom!
Wil je weten waar precies hulp nodig is in Stolwijk? Kijk dan voor de exacte locaties op www.dierenbescherming.nl/paddentrek.

Foto header: Huig Bouter

Nieuw budget beschikbaar voor vergroenen tuin bij HHSK

Nu het nieuwe jaar is ingegaan, is ook weer nieuw budget beschikbaar binnen onze subsidieregeling Klimaat en Ruimte! Gaat u aan de slag met het vergroenen van uw tuin, het aanleggen van een waterberging en/of het afkoppelen van de regenpijp van het riool? Dan kunt u hier mogelijk subsidie voor krijgen. Kijk snel op www.hhsk.nl/samenwaterproof voor meer informatie.

Samen waterproof

Het wordt warmer en het regent harder en langer. Tegelijkertijd blijft het langere periodes droog. De zeespiegel stijgt. En dat terwijl we te maken hebben met een langzaam dalende bodem. Klimaatverandering heeft grote gevolgen. En vraagt om ingrijpende en duurzame maatregelen. Op wereldniveau én bij u in de buurt. Het is hoog tijd om samen in actie te komen! Zullen we onze leefomgeving Samen Waterproof maken?

Zie voor meer info: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl