Heempad Journaal nr. 44, 6 sept. 2020

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en in de Natuurtuin De Veenmol in Boskoop. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard. In het Heempad Journaal beschrijft Hans zijn waarnemingen in de natuur en weet bijzondere dingen te vinden om over te schrijven. In zijn 44e Journaal gaat Hans uitgebreid in op zaden; welke zaden zijn er, hoe ga je ermee om en nog veel meer wetenswaardigheden.
Verder komt er weer een scala aan onderwerpen aan bod. Veel leesplezier.

Foto header; Canadese guldenroede door Anton van Jaarsveld

Fabeltjes over geweldige klimop

Klimop is een geweldige plant. Altijd groen en één van de weinige planten die laat in het jaar bloeit. De eerste bloemen verschijnen nu en dan zijn er ook direct vlinders en allerlei andere insecten op aanwezig. Dat kan wel doorgaan tot in december. Je hoort vaak over de schadelijkheid van klimop, maar dat zijn bijna allemaal fabeltjes.

Lees het bericht van Vlinderstichting op deze pagina.

Foto header; klimop door Anton van Jaarsveld

Landschapswerkgroep zoekt coördinator

Dit is niet zozeer een klus, dit is een taak. Maar omdat werken in het landschap ook heel bevredigend is, staat hij toch tussen de klussen. En omdat hij vacant is natuurlijk, want de werkgroep gaat ook aan de slag in de zomer als er gemaaid en gehooid moet worden!

Het is een structurele bezigheid, maar denk nou niet dat je nergens anders meer aan toe komt. Bovendien is er voor subtaken ondersteuning vanuit de werkgroep.

Bekijk voor inhoudelijke informatie bijgevoegde functieomschrijving, of bel bestuurslid Stef van Walsum 06-11183772.

Bouw een feestje voor de jarige NVWK!

In 2021 bestaat de NVWK 60 jaar. Uiteraard laten we deze mijlpaal niet zomaar voorbij gaan. Wie herinnert zich nog de feestelijkheden rond het 50-jarig bestaan? Iets dergelijks staat ons voor ogen, maar als je betere ideeën hebt: kom maar op! We
zoeken tenminste nog één creatieve gangmaker, nog twee is beter. Er is een budget en je krijgt het oude draaiboek om uit te putten. We hebben nog paar maanden te gaan.
We zijn heel benieuwd waar je mee komt! Vanzelfsprekend krijg je flinke ondersteuning vanuit het bestuur.

Wil je hieraan meewerken? Neem dan contact op met Joke Colijn, j.j.colijn@gmail.com, 06 44744408 of 0182 359778

Landbouw Krimpenerwaard landschapsinclusief

Het College van Rijksadviseurs heeft in drie regio’s onderzocht hoe landbouw ‘landschapsinclusief’ kan zijn. Eén van die regio’s is de Krimpenerwaard in het Groene Hart.

Gebied

Het veenweidegebied in de Krimpenerwaard behoort tot een van de meest waardevolle en kenmerkende landschappen van ons land. Het open polderlandschap met de smalle strokenverkaveling is typerend voor veenweidegebieden. De landbouw is er minder intensief dan in veel andere gebieden, waardoor de cultuurhistorische elementen en structuren van het gebied goed bewaard zijn gebleven. Al eeuwenlang wordt in de polder melkvee gehouden.

Opgaven

De boeren in de Krimpenerwaard staan voor een ongekend grote opgaven. De opgaven waar de landbouwsector als geheel voor staat, zoals verduurzamen en de reductie van stikstof, komen in de Krimpenerwaard samen met specifieke gebiedsopgaven zoals het tegengaan van CO2 emissies en bodemdaling in het veen en de zorg voor weidevogels en biodiversiteit.

De bodemdalingsopgave laat zien hoe complex het is: het instellen van hogere waterpeilen remt de uitstoot van CO2. De keerzijde is echter een groter risico op de vorming van andere broeikasgassen, zoals lachgas en methaan (waardoor beoogde klimaateffecten voor een deel weer teniet worden gedaan). Ook leidt het verhogen van het waterpeil tot verlies van het gewaardeerde agrarische cultuurlandschap en tot het vertrek van de melkveehouderij uit het gebied.

De zoektocht in de pilot was om een vorm te vinden van landschapsinclusieve melkveehouderij met minimale bodemdaling. Er wordt vandaag de dag al met relatief hoge peilen geboerd in de Krimpenerwaard, op die kennis en kunde kan worden voortgebouwd.

Toekomstperspectief

Het toekomstbeeld voor 2050 gaat uit van een landschap met kwaliteiten van vroeger en de technieken van nu. Op het landschapsinclusieve bedrijf van 2050 staan naast de productie van melk en vlees, het zo ver mogelijk halen van maatschappelijke opgaven voorop. Melkveehouderij blijft de drager in het gebied.  Een slimme landschappelijke zonering van de polder, met huiskavels, veldkavels en natuurkavels, ondersteunt de ontwikkeling van kringloopbedrijven. Het karakteristieke veenweidenlandschap wordt ook in 2050 door de boeren beheerd en de Krimpenerwaard is een parel in Nederland.

Bron: https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/ bron;
Header: rapport “landschapsinclusieve pilot Krimpenerwaard
Zie ook het bericht over Stop bodemdaling in veenweidegebieden

Stop bodemdaling in veenweidegebieden

In landelijke veenweidegebied daalt de bodem. Dit komt voornamelijk doordat het waterpeil wordt verlaagd om landbouwkundig gebruik mogelijk te maken. Verlaging van het waterpeil veroorzaakt veenoxidatie, waardoor de bodem daalt. Bodemdaling leidt tot steeds meer problemen, zoals CO2-uitstoot en teruggang in natuur- en waterkwaliteit. Bovendien leidt het tot oplopende kosten voor waterbeheer. Voortgaan op het pad van ontwatering, met aanhoudende bodemdaling en CO2-uitstoot tot gevolg, is op de lange termijn economisch, ecologisch en maatschappelijk onverantwoord. Met het oog op het tegengaan van de klimaatverandering en vermindering van CO2-uitstoot (ook uit veen) is terugdringing van bodemdaling zelfs onvermijdelijk. De adviesvraag luidt: welke keuzes moeten worden gemaakt om de negatieve effecten van bodemdaling in het landelijke veenweidegebied tegen te gaan en door wie?

De bodemdaling in veenweidegebieden wordt in dit advies besproken met het Groene Hart als voorbeeld. Veel van de bevindingen en conclusies uit het advies zijn echter ook van toepassing op veenweidegebieden buiten het Groene Hart.

Zie ook ons bericht Landbouw Krimpenerwaard landschapsinclusief

Be a boss en teken de petitie van WNF tegen ontbossing

Op dit moment hebben we een unieke kans om wereldwijde ontbossing tegen te gaan. En dat is nodig, want elke 2 seconden verdwijnt er een voetbalveld aan bos! Op de Europese markt kunnen producten afkomstig uit ontboste gebieden gewoon worden verhandeld. Dit moet stoppen: teken daarom nu voor een Europese bossenwet.

Ga naar deze link en vul het formulier tegen ontbossing in.

Bossen, we kunnen niet zonder ze. Ze zijn onze bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering, ze bieden schoon drinkwater, voedsel en energie, ze zijn goed voor onze gezondheid, ze bieden een thuis aan miljoenen mensen, dieren en planten en ze beschermen ons tegen ziektes. 

Maar we zorgen niet goed voor de bossen. Door onze manier van leven, verliezen we bossen en andere kwetsbare natuurgebieden in een alarmerend tempo. Grote stukken natuur verdwijnen om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Op dit moment kunnen producten afkomstig uit recent ontboste gebieden gewoon worden verhandeld op de Europese markt. De oplossing? Een krachtige EU-bossenwet die er voor zorgt dat deze producten niet op de Europese markt komen.

De Europese Commissie werkt hard aan zo’n bossenwet en vraagt jou, als EU-burger, om je mening te geven. Wij hebben alvast de antwoorden ingevuld die onze bossen het beste beschermen.

Teken nu! Bescherm de bossen en zorg voor een veilig thuis voor mensen, dieren en planten. #Together4Forests

U kunt hier tekenen.

Bron: WNF, afbeelding header; ontbossing in de Amazone, bron: www.greenpeace.nl

Nationale Klimaatweken starten op 12 oktober

Bijdragen aan het klimaat kan op veel manieren. Bijna de helft van de Nederlanders komt al in actie, maar 42% vindt dit nog lastig. Om heel Nederland te helpen nog meer klimaatbewuste keuzes te maken, vinden van 12 oktober tot en met 6 november 2020 de eerste Nationale Klimaatweken plaats. 

Organisaties uit heel het land doen mee onder aanvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Van gemeenten tot waterschappen en van multinationals tot energiebedrijven en brancheorganisaties. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op nationaleklimaatweken.nl

In de speciale toolkit vind je informatie en hulpmiddelen voor communicatie. 

Lees hier ook het nieuwsbericht op het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat

De Regionale Energie Strategie is ook voor de Krimpenerwaard niet onbelangrijk. Jaap Graveland, voorzitter van de NVWK is door de gemeente Krimpenerwaard betrokken bij de concept Regionale Energie Strategie Midden-Holland.

Stop bodemdaling in veenweidegebieden

2 september heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ uitgebracht. In dit advies dringt de raad erop aan om te gaan sturen op een sterke afname van bodemdaling en pleit de raad voor een gebiedsgerichte uitvoering in veenweidegebieden. Het advies is aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Wie wil er maaien met de eenastrekker (cursus aangeboden)

Het feit dat Patrick Heuvelman stopt als coördinator van de landschapswerkgroep is om meer dan één reden een probleem. O.a. is het ons gebleken dat behalve Patrick (en zijn zoon Niels) niemand van de werkgroep vertrouwd is met maaitrekker. De Groene Motor organiseert daarom woensdag 16 september en maandag 28 september van 10.00 – 16.00 uur maaicursussen voor max. 8 personen per dag met de eenastrekker, waaraan mensen van de NVWK met vier personen mogen deelnemen. Er is gevraagd om z.s.m. aan te geven voor welke datum/data. 

Doordat er niet gemaaid kan worden met de eenastrekker liggen de zomerse werkzaamheden zoals het maaiwerk in de Idylle en HHSK-bermen opeens stil. Voor de Idylle in het Loetbos is een eenmalige regeling met SBB getroffen, maar ideaal is het niet om met hun grote materiaal op kwetsbare bodem te rijden. Het opruimen en afvoeren van het maaisel kan vanaf volgend seizoen wel weer door de werkgroep worden opgepakt, maar het maaien zelf is een probleem.

We willen in het kader van de samenwerking de knotgroep Krimpen eveneens de mogelijkheid bieden om deel te nemen. Er zijn bij hen ook maaiklussen zoals op het Zwaneneiland, en het geeft bovendien meer flexibiliteit om voor elkaar in te vallen als je bijvoorbeeld net op vakantie bent.

Als u iemand kent die geen lid is van een van de werkgroepen maar misschien wel dit maaiwerk wil doen, dan hoor ik graag van hem/haar. Voor alle duidelijkheid: dit is normaal gesproken een dure cursus, maar is voor u kostenvrij. 

Graag vraag ik geïnteresseerden om hun belangstelling en voorkeurdatum z.s.m. aan mij te willen terugkoppelen, met naam, telefoonnummer en e-mail. Wij vragen de kennis die opgedaan is tijdens deze cursus in te zetten voor de werkzaamheden in onze Idylle en andere projecten. De maaifrequentie ligt laag (niet te vergelijken met wekelijks maaien van het gazon thuis), het er gaat immers om dat bloeiende planten ook zaad kunnen zetten. Voor meer info en/of opgeven voor de cursus kunt u contact opnemen met Joke Colijn, PR Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, 06-44744408.

Bij voorbaat onze dank voor uw inzet in onze kwetsbare landschapselementen! Met vriendelijke groet namens bestuur NVWK,

Joke Colijn, PR Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, 06-44744408

Foto header: maaien door Hans Kouwenberg