voorzijde-panorama-krimpenerwaard

In november 2018 presenteerden vertegenwoordigers van boeren, ondernemers, bewoners, natuurorganisaties en jongeren, verenigd in de Waardtafel, het Panorama Krimpenerwaard. Het bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen om de Krimpenerwaard vooruit te helpen. Verdeeld over zeven thema’s: veiligheid tegen overstroming, wonen, economie, mobiliteit, bodemdaling, landbouw en natuur. Een mooi voorbeeld van ‘burgerparticipatie’ waarvoor Riek Bakker twee jaar geleden het initiatief nam.

Waardtafel in gesprek met overheden, organisatie opgericht

Na een lange formatieperiode is recent een nieuwe Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. In de Krimpenerwaard is een woelige periode rond de oeververbinding+woningbouw afgesloten. De Waardtafel komt nu in de fase dat afspraken moeten worden gemaakt met de overheden over prioritering en uitvoering van de voorgestelde maatregelen, en over de voortgang.

Nieuwe vertegenwoordiger vanuit NVWK nodig

Tot nu toe vertegenwoordigde Jaap Graveland de natuurorganisaties (Zuid-Hollands Landschap en NVWK) in de Waardtafel. Die taak is niet langer te combineren met het voorzitterschap van de NVWK en zijn zitting nemen in het bestuur van het natuurbeheercollectief voor het beheer van de 2250 ha NNN-gebied. De Waardtafel heeft de NVWK gevraagd in de eigen organisatie een vervanger te zoeken. Afgesproken is dat die persoon dan niet alleen de NVWK, maar ook het ZHL én het natuurbeheercollectief vertegenwoordigt. Dat beheercollectief gaat de 2250 ha natuurgebied beheren en bestaat uit vertegenwoordigers van NVWK, ZHL en agrarische organisaties.

Wat zijn de natuuronderwerpen?

We zoeken dus iemand die zich namens deze drie organisaties sterk wil maken voor het realiseren van de acties in het Panorama, in het bijzonder natuurlijk de natuuronderwerpen:

- Het aanleggen van slimme stepping stones (stapstenen) om de natuurgebieden te verbinden voor weinig mobiele, schaarse soorten zoals bepaalde soorten vlinders, amfibieën, reptielen en planten.

- Het met onze agrariërs stapsgewijs toewerken naar een natuurinclusieve landbouw.

- Het natuurinclusief renoveren van woningen. Dus renovatie waarbij bestaand nest- en schuilgelegenheid voor vogels en vleermuizen wordt gehandhaafd of wordt vergroot. Een actueel onderwerp omdat duizenden woningen moeten worden gerenoveerd als uitvloeisel van het Klimaatakkoord, om het energieverbruik te verminderen.

- Een onderwerp dat niet alleen voor natuur relevant is: gebiedspromotie. De gemiddelde Rotterdammer is niet bekend met de Krimpenerwaard. Onbekend maakt onbemind. Meer bekendheid leidt tot meer waardering, en dus meer bezoek, kennismaking met onze boeren en natuur. Dus meer kansen voor verkoop van streekproducten en voor kleinschalige recreatie.

De functie

Het betekent dat de vertegenwoordiger het werk en de organisatie van ZHL, NVWK en beheercollectief leert kennen. Als vertegenwoordiger wordt je in spin in het web voor het onderwerp natuur in de Krimpenerwaard. Wie dit interessant vindt, of wie vragen heeft, kan contact opnemen met Jaap Graveland: jaap.graveland@nvwk.nl, tel. 06-53 57 92 85 (vanaf 20.00u).

Geplaatst op 27 november 2019