HHSK

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft in drie planperiodes van 2010-2027 een beleidsplan opgesteld om de internationale doelen die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn vastgesteld, te behalen.

Door middel van publicatie in het Waterschapsblad van 6 januari 2015 is het Ontwerp KRW-plan voor de tweede periode 2016-2021 bekend gemaakt. Dit Ontwerp KRW-plan 2016-2021 lag tot 17 februari 2015 ter inzage, en u kunt het hiernaast downloaden.

De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) heeft met belangstelling kennis genomen van dit Ontwerp KRW-plan. Wij vonden de inzet van HHSK niet groot genoeg en wilden graag onze bijdrage leveren om het plan completer te maken.

De doelstelling van de NVWK is het milieu, de natuur en het landschap, in het bijzonder in de Krimpenerwaard, te behouden en te beschermen, alles in de meest ruime zin. Hieronder vallen ook de waterlichamen, die een wezenlijk onderdeel vormen van de totale macrobiotoop in de Krimpenerwaard. Gezien onze doelstellingen zijn wij belanghebbende; reden waarom wij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid schriftelijk onze zienswijzen in te dienen. Dezienswijzen vindt u hier eveneens als download.

Geplaatst op 26 februari 2015