20150317 kaart 2 NNN, Veenweidepact, kerngebieden

De NVWK heeft belangrijke drijfveren om kritisch naar dit nieuwe overheidsbeleidsplan te kijken. Geen Krimpenerwaard zonder weidevogels! Bij bestudering vonden we een aantal onduidelijkheden en hiaten die in onze visie opnieuw ruimte lieten voor ineffectief beheer. Om die reden heeft de NVWK gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen op het Ontwerp-NBP 2016 in te dienen. Het beleid moet ons inziens hier en daar flink aangescherpt worden om de internationale doelen te halen, en om onze weidevogels te kunnen behouden. De grootste problemen beginnen vooral ná de nestfase; er worden niet voldoende kuikens groot. De ideale omstandigheden voor het opgroeien van jonge weidevogels hangen samen met de (grond)waterstand, bemesting en het maaibeleid.

De natuurtaken zijn in 2013 gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Vanaf 4 februari tot en met 18 maart 2015 lag het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 van de provincie Zuid-Holland ter inzage. In het Natuurbeheerplan (NBP) staat het huidige en gewenste beheer beschreven voor de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en agrarische gebieden met natuurwaarden.
De provincie zet met prioriteit in op behoud van de weidevogelpopulaties omdat het gevaar van uitsterven voor die diergroep bij voortzetting van het huidige beleid heel reëel is. De maatregelen voor weidevogelbescherming op gebied in agrarisch eigendom zijn daarmee ook direct van belang voor onze vrijwillige weidevogelbeschermers.

Klik hier voor de link naar de zienswijzen van de NVWK, het NBP en de kaartjes.

 

Geplaatst op 21 maart 2015