Landschap Krimpenerwaard voor persbericht en fb oeververbinding

Op 2 april werd het raadsvoorstel om het Gebiedsbod voor de Krimpenerwaard in te brengen voor de MIRT verkenning naar een nieuwe oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk (oost-oost), aangenomen met 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Hoewel dit in de lijn der verwachting lag, is de NVWK toch teleurgesteld over de uitkomst van dit belangrijke beslismoment. De uitvoeringstermijn van de gepresenteerde plannen ligt pas na 2030, maar deze beslissing kan wel het onomkeerbare startpunt zijn van ingrijpende verandering voor de Krimpenerwaard op de lange termijn.

Vanuit de NVWK is al diverse keren aangegeven dat de noodzaak en onderbouwing van het Gebiedsbod zeer mager en te betwisten zijn. Door het college wordt het huidige traject gepresenteerd als enige optie om de Krimpenerwaard voor de toekomst vitaal te houden. De plannen hebben echter nooit in verkiezingsprogramma's gestaan en burgers zijn het afgelopen halfjaar maar zeer beperkt geinformeerd en betrokken. Het plan is in een zeer korte tijd door de gemeenteraad gedrukt, terwijl het Panorma Krimpenerwaard nog maar nauwelijks het daglicht heeft gezien. Er wordt gesteld dat het Gebiedsbod een logisch vervolg is op de Strategische Visie en het Panorama, maar het tegendeel is waar: het kiest selectief een aantal (economische) thema's en dendert er dwars doorheen!

De NVWK is niet bij voorbaat tegen een betere ontsluiting van de Krimpenerwaard, maar de ontwikkeling van diverse pijlers zal in evenwicht moeten plaatsvinden. Er zijn alternatieven denkbaar die nu geen enkele aandacht hebben gekregen. Ook zijn de indirecte gevolgen van het aanleggen van een nieuwe oeververbinding (meer asfalt, meer verkeer, meer overlast) nog totaal buiten beeld gehouden. De natuur komt in de huidige plannen nauwelijks aan bod en wordt alleen genoemd als middel om meer recreatie te bewerkstelligen. Ook in het kader van de energietransititie lijkt groen plaats te moeten maken voor grijs.

Of het Gebiedsbod ertoe zal bijdragen dat de keuze voor een nieuwe oeververbinding op de oost-oost variant valt, is nog maar de vraag. Rotterdam wil bijvoorbeeld heel graag een nieuwe verbinding bij (het toekomstig) Feyenoord City (oost) en wie betaalt, bepaalt. De keuze zal halverwege 2019 bekend gemaakt worden. Tot die tijd - en ook als de keuze niet valt op de oost-oost variant, want: wat dan? - is het zaak om een vinger aan de pols te houden bij alle ontwikkelingen in dit belangrijke dossier.

Het raadsvoorstel en het document met het Gebiedsbod kunt u terugvinden op de site van de Gemeente Krimpenerwaard bij de raadsvergadering van 2 april onder agendapunt 11. Op 4 april zal ook door de NVWK worden ingesproken tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Krimpen aan den IJssel. Daar ligt een raadsvoorstel voor om het Gebiedsbod uit de Krimpenerwaard te ondersteunen.

U kunt de inspraakreacties van de NVWK en van individuele leden hiernaast lezen.

Geplaatst op 3 april 2019