Agrarisch natuurbeheer,http://www.omropfryslan.nl

De Nederlandse overheid stelt twee keer 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw beleid (GLB). Het Wereld Natuur Fonds juicht dit besluit toe. "Produceren van voedsel kan samen gaan met het gezond houden van de bodem en ruimte bieden aan veel verschillende dier- en plantensoorten. Hiervoor is een verandering van onze voedselproductie nodig en deze financiŽle ondersteuning vanuit de overheid is daarbij heel belangrijk," aldus Natasja Oerlemans, unithoofd voedsel en landbouw.

Eerste stap naar vergroenen Europees landbouwbeleid (GLB)

Het geld zal worden ingezet in 2019 en 2020 en geeft boeren financieel voordeel wanneer ze bijdragen een natuurherstel. Het boerenland wordt door agrarisch natuurbeheer ‘veerkrachtiger’ en is daardoor beter bestand tegen klimaatverandering. Bovendien profiteren ook omringende natuurgebieden en de waterkwaliteit van deze verandering, omdat er minder vervuilende stoffen zoals pesticiden en kunstmest worden gebruikt. WNF ziet dit extra budget als een eerste stap op weg naar een vergroening van het GLB.

Financiële impuls voor 'boeren met natuur'

Het geld wordt beschikbaar gesteld voor weidevogelbeheer, maar ook voor het versterken van ecologische verbindingszones, bijvoorbeeld via het aanleggen en/of herstellen van landschapselementen zoals houtwallen en heggen. Ook ontstaat met deze financiële impuls ruimte voor uitvoering van vernieuwende pilots voor ‘natuurinclusieve landbouw’. Een van de pilots die WNF samen met Rabobank en FrieslandCampina heeft ontwikkeld is de biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij.

Natuurorganisaties in Nederland reageren verheugd

WNF werkt samen met veel andere organisaties aan het vergroenen van het (Europees) landbouwbeleid: BoerenNatuur.nl, FLORON, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, RAVON, SoortenNL, De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland.

Bron tekst: www.wnf.nl, bron foto: http://www.omropfryslan.nl

 

Geplaatst op 11 juli 2017