Kievit

Eind vorig jaar heeft een groep van 19 partijen uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties de handen ineen geslagen. Samen zijn zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland aan het uitwerken. Dit plan is in zomer 2018 gereed. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘Verklaring van Driebergen’. Deze verklaring wordt aangeboden aan minister Schouten. Het Deltaplan richt zich op ambities voor 2030. In deze nieuwsbrief meer informatie over de stand van zaken.

Verklaring van Driebergen

Er zijn sterke aanwijzingen dat de biodiversiteit zowel in het agrarisch gebied als in natuurgebieden in Nederland is afgenomen. De aantallen van diverse soorten bodemleven, bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels staan onder druk en nemen af. Deze ontwikkeling vormt een zorg. Afname van bodemleven, insecten, planten en dieren is een bedreiging voor de veerkracht van landbouwsystemen en natuurlijke ecosystemen, voor groene en blauwe ecosysteemdiensten en voor het natuurlijk kapitaal van Nederland.

Kwartiermaken
Voor het opstellen van het Deltaplan zijn door de partners de volgende kwartiermakers benoemd:

 Wat vooraf ging

De Initiatiefnemers van het Deltaplan en de Kwartiermakers zijn aan de slag gegaan en hebben in januari een landelijk overleg georganiseerd waar alle geïnteresseerden en belanghebbenden rondom het thema biodiversiteit in de groene ruimte welkom waren. Tijdens de sessie spraken 130 deelnemers over het belang van biodiversiteit en de ambitie voor 2030. In groepen is gediscussieerd over economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten. De werksessie heeft veel inspiratie én concrete ideeën opgeleverd. Het belang van bio-diversiteitsherstel is groot, en de uitwerking veelomvattend. Om het doel te bereiken zal er verandering moeten komen in de landbouw en ons economisch systeem. Hiervoor moeten we gezamenlijk omdenken. De deelnemers hebben aanbe-velingen geformuleerd voor indica-toren, communicatie, prijsstelling, verbinding tussen landbouw en natuur en de rol van beleid. De kwartiermakers gebruiken de uit-komsten van de werksessie om de inhoud van het Deltaplan verder vorm te geven. Het Deltaplan zal bestaan uit een gezamenlijk droom-beeld van de toekomst, een om-schrijving van de routes om dat droombeeld te bereiken én de concrete acties en mijlpalen daar naartoe.

Het droombeeld is dat in 2030 de groene ruimte van Nederland een rijke biodiversiteit kent. Nederlanders dit belangrijk vinden en hier ook naar handelen en zo bijdragen aan natuurrijke landschappen. Agrarische productiesystemen zijn circulair, maken gebruik van functionele biodiversiteit, ondersteund door technische innovaties. Kwaliteit van water, bodem en lucht zijn hierdoor goed. Het beheer van terreinen van natuurbeschermingsorganisaties is optimaal voor het versterken van de biodiversiteit ter plekke. Biodiversiteit blijft vanuit ontwikkeling behouden voor de toekomst.

Hoe nu verder?
Een droombeeld alleen is niet genoeg. Het Deltaplan moet een realistisch plan worden. De mogelijke routes om het droombeeld te verwezenlijken, de indicatoren en de mijlpalen vragen onderbouwing en onderzoek.

Routes
In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel worden routes uitgestippeld voor een substantieel herstel van de biodiversiteit in Nederland in een nationaal programma met vier verschillende programmalijnen (routes). Daarnaast worden huidige actieprogramma’s maximaal op elkaar afgestemd. In onderstaand overzicht de stappen en thema’s:

De kwartiermakers zijn in januari gestart met het uitwerken van de routes voor landbouwgebieden, natuurgebieden, openbare ruimte en een integrale gebiedsaanpak. Per route (programmalijn) worden sub-programmalijnen en doelen beschreven. Er is een klein aantal deskundigen benaderd om de kwartiermakers te adviseren. Stakeholders zijn uitgenodigd om inbreng te leveren. De kwartiermakers werken aan een eerste versie. Uw inbreng, suggesties of initiatieven zijn en blijven voor de kwartiermakers belangrijk. U kunt mailen naar mailto:deltaplan@naturalis.nl?subject=Advies%20kwartiermakers%20Biodiversiteitsherstelplan. We streven er naar om deze zomer met trots een plan te presenteren waar Nederland mee aan de slag kan.

Bron: www.nern.nl/sites/

Geplaatst op 28 april 2018