Strategische visie

Allereerst willen we stellen dat het proces van totstandkoming van deze Visie bijzonder leerzaam was. Het product wat is opgeleverd is indrukwekkend, zeker gezien de korte periode van totstandkoming. De grondigheid waarmee het op poten is gezet en de vele aangeboorde bronnen die het resultaat ondersteunen, maken dat we bijna vergeten dat het als een éénvrouws burgerinitiatief begon. Knap! Tijdens het proces was er overleg met drie groepen Krimpenerwaarders: ondernemers, boeren en bewoners. Er was geen ruimte voor afzonderlijke bijeenkomsten met organisaties vanuit de ‘natuurhoek’, maar ook niet voor andere organisaties. Dat was een bewuste keuze van prof. Bakker, omdat er bij de diverse partijen in het gebied zulke tegengestelde belangen bestaan, dat die het dit proces konden doen stranden of in elk geval vertragen. Niet voor niets is de subtitel van de Visie: ‘Naar hernieuwd vertrouwen’. De doelstellingen van de NVWK zijn het beschermen, beheren en bestuderen van de natuur, het milieu en het landschap van de Krimpenerwaard. Die betrokkenheid was onze bagage gedurende de bijeenkomsten, de terugkoppeling naar de achterban en de schrijfsessies. Ondernemers en boeren zijn immers op allerlei manieren al georganiseerd, en hadden daardoor een sterke inbreng. Daarom vond de NVWK het belangrijk dat de stem van de natuur ook werd gehoord. Het leerzame van het proces was voor ons als NVWK vooral, dat nog duidelijker is geworden waar in de Waard ónze waarden liggen, waar de bedreigingen liggen, en waar we ons sterk voor moeten maken. We sturen onze reactie naar alle beleid makende organisaties die van belang zijn voor de Krimpenerwaard, omdat uitvoering van (elementen uit) de Visie vanaf oktober op de agenda’s staat. Ook versturen we onze reactie naar onze groene samenwerkingspartners

De uitwerking van het volledige commentaar van de NVWK kunt u hiernaast downloaden, evenals de kaart behorende bij het thema Mobiliteit. De Strategische Visie Krimpenerwaard was al te vinden op onze site als Nieuwsbericht, maar kunt u ook vanuit dit Nieuwsbericht downloaden.

We nodigen u uit om mee te lezen.

Hoofdpunten commentaar van de NVWK op de Strategische Visie Krimpenerwaard

1. Het belang van de waarden van natuur en landschap in de Krimpenerwaard komt in de visie onvoldoende uit de verf. Die waarden vormen juist ons kapitaal en een kans voor de verbinding van stad en platteland die de Strategische Visie beoogt.

2. De essentie van de Visie is vanaf het begin geweest: integraliteit. Dat wil zeggen: gelijktijdig en evenwichtig de problemen voor alle acht thema’s aanpakken. Die notie vindt de NVWK niet meer terug in de samenvatting en communicatie over de Visie. Een teken aan de wand is een interview met Riek Bakker in Het Kontakt, dat alleen ging over het thema ‘mobiliteit’. Dit is pijnlijk, omdat sommige ondernemers in de startbijeenkomst er op aandrongen dit vóór al het andere te stellen, en Riek Bakker toen heel expliciet aangaf die houding niet op prijs te stellen voor het maken van de Visie.

3. De Visie vraagt om vermindering van de tegenstelling stad en platteland. De NVWK wil die juist behouden, maar de sociaal-economische verbinding versterken: de stad als afzetmarkt voor natuurinclusieve streekproducten, het platteland als gebied waar de stedeling rust, natuur en de producenten van zijn voedsel tegenkomt.

4. Er staan goede dingen in over de koppeling van natuur en landbouw, het aanpakken van het probleem van bodemdaling. Maar voor realisatie heb je samenspraak nodig van natuurbeschermers en agrariërs. We vinden het daarom onbegrijpelijk dat het constructieve overleg dat de NVWK en het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) met het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) hebben over agrarisch natuurbeheer, niet voor de Visie is benut. In plaats daarvan is juist voor het tegenovergestelde gekozen: een gesprek met alleen agrariërs. De bewonersgroep vond dat een onaangename verrassing en heeft al bij de eerste bijeenkomst aangedrongen op samenspraak, redenerend juist vanuit de opzet van participatie en de geest van de Visie. Daar is echter niets mee gedaan. We vinden dat dit nu zo snel mogelijk alsnog moet gaan gebeuren bij de uitwerking van de Visie naar vervolgacties.

5. Wij vinden dat de mobiliteit als een te groot probleem, en grootschalige ontsluiting door wegen naar en binnen de Krimpenerwaard te prominent als oplossing, worden voorgesteld. De negatieve gevolgen voor met name natuur en landschap krijgen veel te weinig aandacht. Beter openbaar vervoer, vervoer over water én meer gebruik van de fiets kunnen het probleem voldoende oplossen, ook voor ondernemers. De ongelimiteerde toename van de grootte van landbouwvoertuigen ten koste van wegen en veiligheid voor bewoners, moet stoppen. Dat kan door verduurzaming van de landbouw, een ander verdienmodel en als boeren een betere prijs gaan krijgen voor hun producten, zoals ook voorgesteld in de Visie.

6. We vinden dat ‘krimp’ veel te negatief wordt neergezet, alleen al door het gebruik van het woord. Het lijkt sterk op ‘framing’. Riek Bakker gaf bij de eerste bijeenkomst aan dat ze speciaal een gemeenschap van ouderen in Florida had bezocht om hier een beeld van te krijgen. Wij vinden dit regelrechte misleiding. Een gemeenschap van 100.000 70-plussers met twintig golfbanen en 100.000 rollators/scootmobielen is een karikaturale schets van de toekomst van de Krimpenerwaard. De visie is vol uitdagende ideeën en energie, maar zet de bewoners zelf neer als onvermogende zwakkelingen. ‘Krimp’ is onderdeel van een natuurlijk proces in de migrerende maatschappij en de negatieve lading zit voor een belangrijk deel tussen de oren.

Rond vergrijzing vindt veel onderzoek plaats. Dat wijst uit: door actief te blijven leef je langer, blijf je langer gelukkig en vitaal. Riek Bakker is zelf het sprekende voorbeeld. Wij missen deze invalshoek in de Visie, en bevelen aan om in het vervolgtraject te kijken hoe je deze kennis kunt inzetten voor het opvangen van de gevolgen van vergrijzing in de Krimpenerwaard.

7. De NVWK wil namens zijn 750 leden en met zijn samenwerkingspartners HHSK, ZHL en ACK graag bijdragen aan de uitwerking van de Visie in concrete acties.

Geplaatst op 8 oktober 2017