Lekdijk Ammerstol gefaseerd maaien

Gemeenten, provincie en hoogheemraadschap: alle overheden zijn er op uit de biodiversiteit in de Krimpenerwaard te vergroten. Er is daarbij veel aandacht voor de bermen en dijken.

Kruidenrijk grasland ontwikkelt zich alleen op een voedselarme tot matig voedselrijke grond want op voedselrijke grond concurreren snelle groeiers andere plantensoorten weg.Bij inrichting, inzaaien en beheer moet je hier dus rekening mee houden.

Het HHSK heeft op een aantal zellingen langs de Hollandse IJssel zandige grond gebracht en ingezaaid. Daar is nu een mooie soortenrijke vegetatie ontstaan, en kun je de mooie oranje luzernevlinder aan treffen. Goed beheer leidt tot verdere verbetering. Door herhaald maaien en afvoeren verschraal je de bodem, waardoor de kruidenrijkdom kan toenemen. En met gefaseerd maaien blijft bij elke maaibeurt een deel van de vegetatie staan. Planten kunnen dan hun zaden verspreiden en er is altijd voedsel voor insecten beschikbaar.

Oranje luzernevlinder door Gijsbert van Mourik

Langs de Lekdijk maait het HHSK sinds twee jaar gefaseerd en voert ze het maaisel af. Kruidenrijkdom, vlinders en andere insecten nemen al duidelijk toe. De provincie gaat het beheer van bermen langs de N-wegen verbeteren. Het gaat hierbij om heel wat hectares!

De lastigste bermen liggen langs de smalle polderwegen en in de bebouwde kom. Het HHSK vindt het afvoeren van maaisel van bermen langs polderwegen te duur, dus klepelt ze. Daarbij blijft het gewas liggen, wordt de bodem verrijkt en blijven soorten opkomen die je juist niet wilt hebben, zoals brandnetels en distels. Het HHSK verkent nu of ze kan aansluiten bij een project van andere waterschappen en Rijkswaterstaat waarbij het maaisel wordt gebruikt voor de productie van papier en karton: van berm naar bladzijde. Dat kan de kosten van afvoeren aanzienlijk verlagen.

In de bebouwde kom is het probleem dat een deel van de bewoners ongemaaide bermen 'slordig' vindt en aandringt op intensief maaien. Kennis leidt tot waardering en leert je anders te kijken. Ik hoop dat voorlichting ook hen ervan overtuigt dat een bonte berm gelijk staat aan rijkdom.

Tekst en foto header: Jaap Graveland

 

Geplaatst op 18 september 2019