Doove Gat

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 9 juli de Visie ruimte en mobiliteit (VRM) vastgesteld. Het nieuwe beleid vastgelegd in de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte, het Programma mobiliteit en de Verordening ruimte 2014 is op 1 augustus 2014 van kracht geworden.

U kunt de documenten inzien en downloaden:

Gedeputeerde Staten (GS) hebben in juni 2014 de concept-VRM aangepast, naar aanleiding van eerder dit jaar uitgebrachte zienswijzen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft op 18 februari 2014 tezamen met twaalf andere maatschappelijke organisaties waaronder de NVWK, een zienswijze ingediend. Deze zienswijze kunt u hier downloaden: zienswijze NMZH op ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit

Voor een overzicht van de reacties van GS op de zienswijzen (Nota van Beantwoording) verwijzen wij naar de website van de provincie Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl/VRM, in het documentenvenster, rechts onder op de pagina).

Provinciale Staten hebben een hoorzitting gehouden en hun besluiten over de VRM mede op basis daarvan gevormd. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de definitief vastgestelde documenten - ten opzichte van de ontwerpversie die ter inzage heeft gelegen begin dit jaar - verwijzen wij graag naar www.zuid-holland.nl/VRM (in het documentenvenster, rechts onder op de pagina).

Geplaatst op 31 juli 2014