DSC_1534

Een paar maanden geleden heeft Rijkswaterstaat het project De Zaag opgeleverd: riviernatuur in wording. Het is onderdeel van het Kader Richtlijn Waterprogramma, voor herstel van natuur en waterkwaliteit. Vlak bij huis en beslist de moeite van een bezoek waard.

De naam De Zaag herinnert aan de zagerij die er vroeger was. Het natuurgebied ligt verstopt achter een bedrijfsterrein en weinig mensen kennen het. Ik woon hier al acht jaar maar was er nog nooit geweest. Een vergissing, zo bleek toen ik er in februari rondwandelde. Het voelde als een onverwacht cadeautje: het is een spannend gebied door de grote afwisseling en omdat de natuur er zijn gang kan gaan.

De Zaag bestaat uit een ouder hooggelegen stuk dat wordt begraasd en bestaat uit grasland, struweel en bos, en een laag gelegen deel met moerasbos, riet, ruigte, poelen en pas gegraven nevengeulen. Het lage deel staat onder invloed van het getij, het getijverschil is maar liefst 120 cm!

Moerasbos

Het begraasde deel is landschappelijk erg mooi. Hier zie je struwelen van bramen, meidoorn en wilde roos, die men in de Oostvaardersplassen zo graag wil hebben. Hier zorgt het Zuid-Hollands Landschap als beheerder door een beperkte begrazingsdruk voor zoveel mogelijk afwisseling en biodiversiteit. Dood hout wordt niet opgeruimd. Er staan planten die je elders in de Krimpenerwaard zelden tegenkomt, zoals de kaardenbol.

In het begraasde deel komt veel braamstruweel voor

Het lage deel is nieuw. Het vogelkijkscherm staat er nog verloren bij en er is nog geen plant te zien. Maar dat zal snel veranderen. De grond is nat en voedselrijk dus ik verwacht dat het gebied boven de hoogwaterlijn in één seizoen dichtgroeit. Neem in de loop van het seizoen een paar foto’s vanuit een zelfde standpunt, dan kun je de ontwikkeling mooi volgen.

Een doorkijkje bij de Bakkerskil

Door de bijzondere en afwisselende plantengroei komen er veel en bijzondere vogelsoorten voor zoals blauwborst, ijsvogel, waterral en boomvalk. Het gebied is ook heel geschikt voor bevers. Wie doet de eerste waarneming?
Meer natuur dicht bij huis op www.nvwk.nl. Reacties naar column@nvwk.nl.

Foto header: nieuw gegraven nevengeulen, foto’s Jaap Graveland

Geplaatst op 8 maart 2017