P1010541_red licht

Er lijkt eindelijk een gesprek op gang te komen tussen natuurbeschermers en agrarische sector om de huidige ‘race to the bottom’ voor de natuur op het platteland om te buigen naar een pad omhoog.

De inzet voor de landbouw na de tweede wereldoorlog is altijd geweest: maximale productie tegen minimale kosten, voor export en lage voedselprijzen. Dat is heel goed gelukt. De Nederlandse landbouw levert kwaliteit, het vakmanschap van de agrariërs is hoog en het kleine Nederland is de tweede landbouwexporteur in de wereld geworden.

Maar de maatschappelijke prijs is hoog. De landbouw veroorzaakt bodemdaling met hoge herstelkosten voor funderingen, riolering en wegen, veroorzaakt veel CO2-uitstoot, belast het oppervlakte-, grond- en drinkwater met stikstof, glyfosaat en insecticiden en veroorzaakt een dramatische verarming van de biodiversiteit in het agrarisch gebied (weidevogels, insecten, etc.) en in natuurgebieden op arme zandgronden. Agrarische inkomens zijn laag, ondanks een zestigurige werkweek en vaak meehelpende gezinsleden, en met een flinke schuldenlast. Onder de druk van maximaal produceren voor een lage prijs ontstonden ook de schandalen, zoals fipronil in eieren en mestfraude.

Een deel van de politieke partijen, het ministerie van LNV en de LTO keken hier decennia lang voor weg. Maar door de ernst van de situatie begint dat te veranderen. 18 leiders uit de agrarische sector, de zuivelbedrijven, grootwinkelbedrijven, Rabobank, natuurbescherming en wetenschap hebben nu besloten samen een Deltaplan Herstel Biodiversiteit te maken. Jumbo en Albert Heijn willen in de nabije toekomst alleen nog natuurinclusieve producten inkopen en zeggen daar de agrariër een faire prijs voor te willen betalen. De overheden hobbelen er een beetje achteraan, want door politieke verdeeldheid is er geen concreet plan voor de toekomst.

Voor de Krimpenerwaard is het burgerinitiatief van Riek Bakker, de Strategische Gebiedsvisie van belang (www.visiekrimpenerwaard.nl). Ondernemers, boeren, bewoners en natuurbeschermers gaan concrete maatregelen bedenken om in dertig jaar te komen tot een duurzame landbouw met respect voor natuur en met een oplossing voor bodemdaling. Laat weten wat u er van vindt. Het gaat om de toekomst van onze kinderen.

Reacties naar column@nvwk.nl

Foto header: Dit authentieke, unieke landschap behouden, maar met een duurzame, landbouw die rekening houdt met natuur. Het is een van de doelen van de Strategische Visie Krimpenerwaard. In 2018 verkennen ondernemers, bewoners, boeren, natuurbeschermers en overheden wat er in het plan van aanpak moet komen. Foto door Jaap Graveland

Geplaatst op 28 december 2017