Grutto 3 PSt

De afgelopen maanden hebben het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK), de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard, het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard een verbeterplan voor de weidevogels gemaakt. Maar onze bijdrage als consument wordt onmisbaar.

Het gaat al jaren heel slecht met de weidevogels. Twee jaar geleden is daarom een verbeterslag doorgevoerd in het agrarisch natuurbeheer. Agrarische natuurcollectieven zijn verantwoordelijk geworden voor de uitvoering en benaderen individuele boeren voor deelname. De maatregelen bestaan vooral uit nestbescherming en later maaien. Vrijwilligers van de NVWK zoeken de nesten en geven het door aan de boer, zodat die er rekening mee kan houden.

De afname van de weidevogels gaat iets trager, maar voor een stabiele populatie of toename is veel meer nodig. Dus heeft de provincie extra geld uitgetrokken voor verbeterplannen. Ons verbeterplan bestaat voor het agrarisch gebied vooral uit de aanleg van wat tijdelijke plasdras of kruidenrijk grasland en de inzet van drones met warmtecamera’s voor het opsporen van nesten. Vrijwilligers hoeven dan het land niet meer in, verstoren de vogels minder zodat het predatierisico afneemt.

Veel meer kunnen we niet doen. Boeren doen mee op vrijwillige basis en de meesten voelen weinig voor natuurmaatregelen uit angst voor inkomstenderving of omdat ze een maximale melkopbrengst mooier vinden dan minder melk mét vogels. Maar de makers van het plan zijn er alle van overtuigd dat er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn, op een groter areaal. En veel boeren willen best ‘om’ als ze dat een beter inkomen oplevert.

Maar de politiek is verdeeld en pakt niet door. Dus ligt de toekomst van de weidevogels en andere natuur in het boerenland in de hand ons als kiezer en consument. Alleen als wij wat meer gaan betalen voor de zuivel en partijen vragen om groener beleid hebben weidevogels een kans. Het goede nieuws is: “weidevogelmelk” is er al op beperkte schaal, u kunt het zelfs kopen in de rijdende winkel aan huis. Vraag er naar en koop die melk. Reacties naar column@nvwk.nl

Foto header: grutto door Peter Stam

Geplaatst op 5 oktober 2017