cartoon voorzitter

Het bestuur van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene vergadering. Dé gelegenheid om mee te denken over het beleid van de NVWK.

Onderwerpen:
- Informatie over gevoerd beleid en resultaten 2018.
- Financiën 2018 en 2019.
- Afscheid drie bestuursleden (Max Ossevoort, Dirk-Jan van Roest en Jan van Exel) en benoeming van nieuwe bestuursleden (namen nu nog niet bekend)
  Leden hebben de mogelijkheid kandidaten voor te dragen.
- Gedachtewisseling over drie actuele onderwerpen.

Na afloop vergadering lezing Sovon Vogelatlas
Na afloop van de vergadering en na een korte pauze, houdt Chris Turnhout van Sovon een lezing over de nieuwe Vogelatlas. Veel NVWK-leden hebben daaraan bijgedragen. Eind november is de atlas door Sovon gepresenteerd, 16 jaar na de vorige broedvogelatlas en maar liefst 30 jaar na de vorige wintervogelatlas. De nieuwe atlas laat zien welke grote veranderingen zich hebben voorgedaan in de vogelstand in Nederland. Hoe is de atlas tot stand gekomen? En hoe verhoudt de atlas zich tot Waarneming.nl waarover we vorig jaar ook een zeer interessante lezing hebben ontvangen? Vanwege het verschijnen van de atlas schrijven Rudi Terlouw en anderen dit jaar in de Waardvogel een aantal artikelen over trends in vogelaantallen in de Krimpenerwaard. Hoe verhouden die zich tot de landelijke trends? U hoort en ziet het in vogelvlucht, op 27 maart.

De vergadering begint om 20:00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Geplaatst op 28 februari 2019